MŽP vyhlásilo problematickou fázovací výzvu z OPŽP 2007-13

Podmínky výzvy umožňují dotační projekty rozdělit do dvou fází s tím, že druhá fáze bude realizována v novém programovacím období OPŽP. Bohužel ale dnes nejsou známy podmínky pro přidělení dotací v novém období. Žadatelé o dotaci v rámci této výzvy se tak zaváží k plnění podmínek, které v tuto chvíly neznají.

5 min. čtení

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu pro podávání žádostí oposkytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Žádosti opodporu v rámci prioritní osy 1 jsou přijímány od 5. listopadu 2014 do 14. listopadu 2014.

Výzva se vztahuje na velké projekty s celkovými náklady nad 50 mil. EUR včetně DPH ve vysokém stupni připravenosti. Podmínky LXIII. výzvy umožňují tzv. rozfázovat projekt, tedy rozdělit fyzickou realizaci projektu včetně financování do dvou fází, přičemž první fáze projektu bude realizována v OPŽP 2007–2013 a druhá fáze v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020.

Alokace (maximální celková dotace zprostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 2 mld. Kč zprostředků OPŽP 2007–2013.

Žádosti opodporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 (životní prostředí) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Pro žadatele, kterým bude vOPŽP 2007–2013 vydáno na projekt Rozhodnutí o poskytnutí dotace a kteří budou v tomto období čerpat podporu na první fázi projektu, bude umožněno podat žádost o podporu do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

První fáze projektu bude po jejím dokončení připravena k užívání ke svému účelu a/nebo funkci dle Rozhodnutí oposkytnutí dotace respektive rozhodnutí Evropské komise pro daný projekt. První fáze musí být fyzicky dokončena, připravena plnit účel, nemusí však být v provozu.

Druhá fáze projektu musí být v souladu se všemi příslušnými pravidly období 2014–2020. Projekt bude považován zadokončený, pouze budou-li obě fáze ukončeny v příslušných časových horizontech. Žadatel se v rámci žádosti zavazuje k dokončení druhé fáze projektu vrámci období 2014–2020 a prokáže, že má finanční prostředky pro realizaci celého projektu – obou jeho fází.

krizovy odkaz
Fázovací výzva pro vodohodspodářské projekty v rámci OPŽP 2007-13 – příležitost nebo riziko?

 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme