MZe: Nepotřebujeme zavádět nezávislou regulaci, protože tato nezávislá regulace je zde již nyní

Na mezinárodní konferenci VODA FÓRUM 2012 zaznělo z úst náměstka ministra Ing. Kendíka jednoznačné stanovisko proti návrhu Evropské komise na zřízení dodatečné regulace v ČR.6 min. čtení

“Dovolím si konstatovat, že právní regulace vodovodů a kanalizací je plnohodnotně zajištěna a není mi znám žádný stát Evropského společenství, který by měl takto propracovaný informační systém zajišťující rychlou kontrolu kvantitativních a kvalitativních parametrů dodávek pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod s vazbou na subjekty této služby. Nechci tvrdit, že není co zlepšovat, ale nemohu se ztotožnit s tvrzením, že obor vodovodů a kanalizací ČR potřebuje zavádět nezávislou regulaci oboru, protože tato nezávislá regulace zde je již nyní," shrnuje názor Ministerstva zemědělství Ing. Aleš Kendík, náměstek ministra pro úsek vodního hospodářství.

Pojďme se detailně podívat, jakým způsobem probíhá regulace v rámci Ministerstva zemědělství:

 • ČR má zpracovány krajské plány rozvoje vodovodů a kanalizací, které naplňují plány rozvoje u všech obcí, měst a jejich částí v zajištění pitné vody pro obyvatele a odkanalizování vody odpadní. Jedná se o dokument, který je průběžně doplňován a aktualizován. 

 • Vlastníci a provozovatelé vodovodů a kanalizací mají povinnost vést majetkovou a provozní evidenci svého majetku a tu zasílat prostřednictvím vodoporávních úřadů Ministerstvu zemědělství.
 • Vlastníci vodovodů a kanalizací mají dále povinnost zpracovat a realizovat 10 letý plán obnovy infrastrukturního majetku.
 • Dále existuje povinnost zasílání tzv. vyúčtování od všech kalkulovaných cen pro vodné a stočné v ČR. Z tohoto souboru má Ministerstvo zemědělství komletní přehled o jednotlivých nákladových položkách a fakturovaných cen pro vodné a stočné. Tyto soubory jsou poskytovány každoročně Ministerstvu financí, kterému slouží jako podkladové materiály pro prováděné cenové kontroly Finančních ředitelství.
 • Ministerstvo zemědělství vypracovává rovněž soubory, které slouží je srovnání jednotlivých nákladových položek provozovatelů s celorepublikovým průměrem a průměrem ve velikostních kategorií. Tyto údaje jsou zveřejňovány.
 • Ministerstvo financí upřesnilo ve svém cenovém výměru výpočet přiměřeného zisku a pro příští rok připravuje i zahrnutí nájemného.
 • Provozování vodovodů a kanalizací se děje na základě tzv. povolení k provozování, které udělují jednotlivé krajské úřady. V případě opakovaného porušování zákona či závažných nedostatků při provozování je možné toto povolení odebrat. Dohled nad ustanovením zákona mají jednak obce s rozšířenou působností, krajské úřady a vrchní dozor pak vykonává Ministerstvo zemědělství.
 • Nesmíne zapomenout také na důležitý instrument, kterým je technický audit. Ten mohou vykonávat pouze auditoři, kteří jsou jmenováni Ministrstvem zemědělství. Jedná se o nezávislé odborníky v oboru vodovodů a kanalizací, kteří mají dostatečnou praxi a znalosti v oboru.
 • Po vstupu ČR do Evropské unie byla ČR nucena implementovat zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon v souladu s požadavky EU.
   


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme