Mrazy útočí také na Vysočině, v regionu výrazně stoupl počet poruch

Vodárenská akciová společnost už letos v divizi Žďár nad Sázavou odstranila 210 poruch na vodovodních řadech a přípojkách. V jihlavské divizi za stejné období zaměstnanci evidovali 71 případů. Oproti stejnému období loňského roku se tak počet poruch ve žďárské oblasti zvedl téměř 3x, v jihlavské dvojnásobně.

4 min. čtení

Mrazy jsou letos na Vysočině opravdu silné, v nejchladnější části regionu nevystoupí teploty přes den nad –10 až –12 °C. „V odběrných místech, kde není přípojka dostatečně ochráněna před působením mrazu a v únoru promrzala půda na Vysočině do hloubky více než 80 cm, je nutno, aby majitelé nemovitostí předcházeli možnosti zámrzu a to i kontrolou prostor, kde je vodoměr umístěn. Je nutné pamatovat i na doprovodná rizika, jako jsou třeba riziko otevřeného nebo porušeného sklepního okna, nezatepleného poklopu vodoměrné šachty apod,“ upozorňuje generální ředitel Ing. Miroslav Klos.

Mrazy letos potrápily i oblast kolem Znojma, kde byla půda promrzlá v rozmezí 40 až 90 cm. K největším haváriím patřila oprava přivaděče surové vody z oceli DN 500, kde byl puklý svár a potrubí je uloženo ve velmi nepřístupném terénu Znojmo-Hradiště. Určitou raritou byla porucha, při které vytékala voda dokonce i ze sloupu veřejného osvětlení, který musel být dočasně odstraněn. V Nýrově došlo k zamrznutí věžového vodojemu typu Aquaglobus 100 m3. Zamrzla jak hladina, tak plovák, dokonce i přepad. Voda vytekla do dříku vodojemu, kde namrzla na rozvaděčích, žebříku a elektroinstalaci. Instalovaný radiomodem je jeden ze 2 stěžejních retranslačních stanic radiového přenosu. Došlo k výpadku v nočních hodinách na přenosu z více než 1/2 vodárenských objektů.

Potíže se vlivem mrazů projevily také na kanalizaci zakončené čistírnou v Rebešovicích. Právě na čistírně vybavené povrchovými aerátory došlo vlivem nízkých teplot blížících se k –20°C k jejich zamrznutí a následně k vyřazení celé biologické linky z provozu. Vzhledem k nepříznivých klimatických podmínek byla ČOV odstavena a záležitost projednána s místně příslušným vodoprávním úřadem a Českou inspekcí životního prostředí.

Další problémy lze očekávat s postupným rozmrzáním objektů. Majitelé vodoměrů a přípojek by tak měli na toto pamatovat a objekty si průběžně kontrolovat.

Více informací: www.vodarenska.cz

Doporučujeme