Případová studie: Horní a Dolní Čermná, jeden z prvních žadatelů

Obce Horní a Dolní Čermná byly mezi prvními žadateli o dotace z OPŽP. Žádost připravily pod hlavičkou svazku obcí. Provozovatelem vodovodů a kanalizací v regionu je společnost většinově vlastněná obcemi a obě zmiňované obce v ní mají svůj podíl (v objemu vložených vodovodů). Bohužel ani v tomto případě nešlo vše hladce.

16 min. čtení

Dotačním projektem je vybudování nové kanalizační sítě v obcích Horní a Dolní Čermná a odvedení splaškových vod na novou společnou čistírnu odpadních vod v obci Dolní Čermná. Navržené řešení předpokládalo vybudování kombinované gravitační kanalizace s využitím tlakových řadů v těch částech obcí, které není možné odkanalizovat pomocí kanalizace gravitační. Čistírna odpadních vod je projektována na kapacitu 3 200 ekvivalentních obyvatel, během zkušebního provozu bude připojeno 2 200 ekvivalentních obyvatel. V rámci projektu bylo vybudováno 16,9 km kanalizačních sítí. Investorem projektu je Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou, který sdružuje celkem 7 obcí v regionu – Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Petrovice, Verměřovice, Výprachtice. V regionu působí jako provozovatel akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, ve které 92,6 % akcií vlastní místní obce.

I při maximální dotaci je nutné najít 17,6 milionu

"Celkový rozpočet projektu byl cca 154 mil. Kč. Operační program Životní prostředí je z hlediska zajištění financí spolu s Programem rozvoje venkova jediným způsobem, jak takto náročnou stavbu zrealizovat. Pro obce je možnost získat podporu až do výše 85 % z evropských fondů a do 5 % ze SFŽP, " vysvětluje Ing. Vlastislav Vyhnálek, předseda svazku obcí. 

Z tohoto důvodu se obce rozhodly podat dotační žádost pod hlavičkou Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou. Získaly tak maximální dotaci z OPŽP ve výši 85 % z uznatelných nákladů. Při rozpočtu akce 153,7 milionu korun činí maximální dotace z OPŽP v tomto případě 101,1 milionu. Ze Státního fondu životního prostředí v souladu s podmínkami pro čerpání evropských fondů plyne další dotace z národních zdrojů ve výši 5 % uznatelných nákladů (5,9 mil. Kč), 4 miliony přidal také Pardubický kraj. 25,1 mil. je DPH, která vzhledem k tomu, že svazek je plátcem DPH, je nezpůsobilým výdajem. Zbývajících 17,6 milionu ale musely obce Horní a Dolní Čermná ufinancovat z vlastních zdrojů. 

3 roky od podání žádosti po avízo platby
Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou podal svou žádost na základě výzvy 26. 10. 2007, žádost byla akceptována 23. 11. 2007. V roce 2008 probíhalo předložení a doplnění oznámení o zakázce a kontrola zadávací dokumentace. V roce 2009 pak předání a doplnění podkladů k podpisu smlouvy (stavební povolení, smlouva o dílo). Stavba byla zahájena 5. 6. 2009. V říjnu 2009 po ústních urgencích byla poslána SFŽP písemná urgence dokončení administrace projektu a uzavření smlouvy. Další urgence následovala v lednu 2010. Vlastní smlouva se SFŽP byla podepsána 27. 4. 2010. Rozhodnutí MŽP o udělení dotace proběhlo 5. 5. 2010, následné schválení MF pak 28. 5. 2010. První avízo platby žadatel obdržel 26. 7. 2010. ! "Se Státním fondem životního prostředí jsme jednali 3 roky. Od předložení dokladů k avízu platby proces trval neuvěřitelných 421 dnů," komentuje zkušenosti s vyřízením dotací pan Vyhnálek.

"Bez poradenských společností to vůbec nepřipadá do úvahy, pokud žadatel nemá vlastní odborné pracoviště, které průběžně kontroluje změny. Bohužel to zvyšuje nároky na cenu investiční akce. Naše konkrétní zkušenost s firmou Dabona, s. r. o. Rychnov nad Kněžnou je dobrá," potvrzuje odpovědi ostatních žadatelů pan Vyhnálek. Zpracování žádosti a příprava dokumentů pro OPŽP je natolik komplikovaná, že bez poradce ji zvládne málokterá obec. 

Většina žadatelů si také stěžuje na zbytečnou byrokracii. "Špatně vyjednané podmínky pro čerpání fondů EU vedou k nesmyslně nastaveným parametrům projektu. To přináší zbytečně složitá jednání při administraci a především při závěrečném vyhodnocení projektu," doplňuje předseda svazku.

Být mezi prvními není jednoduché

Svazek obcí svou dotační žádost oficiálně podal v říjnu 2007 dle vypsané výzvy SFŽP, tedy 2 měsíce před konečným schválením podmínek OPŽP.  "Jedním z hlavních problémů určitě bylo vypsání výzvy před schválením OPŽP a s tím související následné časté změny metodiky. Problémy nám působilo také nesrozumitelné stanovení neuznatelných nákladů propočtem vycházejícím z odhadu budoucího hospodářského výsledku. Velmi pomalé bylo vyjadřování k obecným i konkrétním problémům a naopak dlouhé lhůty ke kontrole prostavěnosti (faktur) a následně k uvolnění peněz," vypočítává nejproblematičtější oblasti předseda svazku obcí. 

Ve zkušebním období sám sobě provozovatelem 
Aby se svazek obcí vyhnul potížím s dotační žádostí, provozuje ve zkušebním období nově vybudovanou kanalizaci a čistírnu odpadních vod sám. V regionu přitom standardně působí Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí (92,6 % nepřevoditelných akcií vlastní místní obce). Dotační pravidla někdy dostanou žadatele do poměrně kuriózních situací. Svazek obcí musí dle dotačních podmínek vypsat na nového provozovatele oficiální výběrové řízení, chystá se k tomu ještě v průběhu zkušebního období.
 "Stanovení podmínek provozování je opravdu nesmyslné, chrání sice velké vodárenské systémy před tunelováním, ale pro malé systémy kolem 2 000 ekvivalentních obyvatel je to výrazná komplikace," dodává předseda Vyhnálek. 

Doporučení pro SFŽP
Na základě svých zkušeností svazek obcí Pod Bukovou horou jako jeden z prvních úspěšných žadatelů o dotace z OPŽP doporučuje: "SFŽP by měl především získat odborníky, kteří budou oporou investorovi a společně budou tlačit na dodavatele. Současný stav paradoxně dotlačil investora ke spojení s dodavatelem a společně bojují proti fondu." 
Na závěr pan Vyhnálek připojuje srovnání se sousedním Rakouskem: "Podmínky pro stanovení aglomerací bohužel zablokovaly systematické řešení čištění odpadních vod pro obce v okolí spádových měst. Zde se přitom nabízí centrální čištění s využitím samotížných nebo tlakových řádů na ČOV tak, jak to využívají např. v Rakousku."

————————————-

Časový harmonogram

Předložení výzvy OPŽP – 26. 10. 2007
Akceptace žádosti – 23. 11. 2007
Předložení Oznámení o zakázce – 27. 6. 2008
Kontrola zadávací dokumentace – 17. 7. 2008
Doplnění oznámení o zakázce – 21. 11. 2008
Kontrola zadávací dokumentace – 26. 11. 2008
Předání dokladů k podpisu smlouvy – 5/2009
Doplnění podkladů (nabytí právní moci rozh. o povolení stavby) – 6/2009
Protokol o předání staveniště – 5. 6. 2009
Písemná žádost o dokončení administrace a uzavření smlouvy – 8. 10. 2009
Smlouva se SFŽP – 27. 4. 2010
Rozhodnutí MŽP o dotaci z EU – 5. 5. 2010
Schválení MF – 28. 5. 2010
1. avízo platby – 26. 7. 2010

Popis projektu: Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná

Investor: Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou
Dodavatel: Vces a. s.
Projektant: VK CAD s. r. o.
Inženýrská činnost: Dabona s. r. o.
Realizace: 7/2009 – 2/2012

Projektované parametry: ČOV 3200 EO (čistírna odpadních vod pro 3200 ekvivalentních obyvatel)
Množství vyp. odp. vod 128,48 tis. m3 /rok
Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV: 2200
Délka kanalizačních řádů: 14,1 km
Délka kanalizačních sítí: 16,95 km
Snížení znečištění:
– BSK5 44,89 t/rok
– CHSKCr 82,17 t/rok
– NL 40,25 t/rok
– P celk. 1,7 t/rok

Náklady:
Celkové výdaje: 153,7 mil. Kč
Z toho:
Nezpůsobilé výdaje 25,1 mil. Kč
Způsobilé výdaje: 128,6 mil. Kč
– připadající na příjmy: 9,6 mil. Kč
– připadající na fin. mezeru: 119,0 mil. Kč

Dotace:
– SFŽP 5,9 mil. Kč
– OPŽP 101,1 mil. Kč

Náklady na 1 ekvivalentního obyvatele: 69 800 Kč


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme