Modernizace úpravny vody v Hradci Králové dokončena

Ve středu 24. září 2014 byla zástupcům investora, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., předána modernizována úpravna vody Hradec Králové. Slavnostnímu okamžiku byl přítomen také primátor města MUDr. Zdeněk Fink. Stalo se tak v roce 50. výročí jejího uvedení do provozu.

7 min. čtení

V průběhu uplynulých 24 měsíců došlo ke kompletní výměně technologických zařízení úpravny vody a instalaci moderního řídicího systému, díky čemuž úpravna stoprocentně zabezpečí dodávku vody v požadovaném celoročním množství a kvalitě.

„V roce 1964, kdy byla úpravna vody na řece Orlici uvedena do provozu, začala novodobá historie zásobení města Hradce Králové pitnou vodou,“ uvedl v průběhu slavnostního předání stavby předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Ing. František Barák. „Do té doby mělo město samostatný užitkový vodovod, prostřednictvím kterého byla užitková voda přiváděna do domů, a pro pitnou vodu se chodilo na ulici ke stojánkům. Pitná voda byla do počátku 60. let minulého století zavedena pouze do několika málo veřejných objektů. Po zahájení provozu úpravny byl užitkový vodovod zrušen a pitná voda zavedena přímo do domů,“ přiblížil historii vodárenství ve východočeské metropoli Barák.

Kapacita úpravny vody byla 150 l/s a zůstala zachována i po dokončení modernizace. „Úpravna vody slouží jako záložní zdroj pro výrobu pitné vody,“ uvedl ředitel Královéhradecké provozní, a.s. Jakub Hanzl.
Hradec Králové a okolí je po většinu roku zásobováno z podzemních zdrojů, zejména pak z oblasti Litá-Mokré. Průměrná spotřeba pitné vody pro Hradec Králové činí cca 20.000 m3 za den. Zásoba pitné vody je akumulována v podzemních vodojemech na Novém Hradci Králové. Jejich kapacita zaručuje, že i v průběhu tak rozsáhlého projektu, jakým modernizace úpravny vody Hradec Králové bezesporu byla, zákazníci nepocítili žádná omezení,“ doplnil Hanzl. Je nutné doplnit, že úpravna vody kromě funkce záložního zdroje je také využívána v období od března do července, kdy je limitován zdroj kvalitní podzemní pitné vody a z důvodu preference ochrany přírody a krajiny je čerpání na Lité omezeno.

„Během garančních testů, které probíhaly před několika týdny, byla úpravna provozována na denní výkon 7800 m3/den, což odpovídá 50 % spotřeby Hradce Králové a okolí,“ konstatoval primátor města MUDr. Zdeněk Fink. „Testy potvrdily schopnost technologie vypořádat se s proměnlivou kvalitou surové vody v řece Orlici,“ doplnil Fink a přidal také přání ke kulatému jubileu: „Nechť i dalších padesát let je úpravna vody Hradec Králové pro obyvatele našeho města zárukou dodávek kvalitní pitné vody.“

Projekt rekonstrukce a modernizace úpravny vody Hradec Králové zpracovala společnost Voding Hranice a.s. Náklady na realizaci projektu činily celkem 116 mil. Kč.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. uhradily 104 mil. Kč, zbývající část potom pokryl formou předplaceného nájemného provozovatel, Královéhradecká provozní, a.s. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele se stalo Sdružení: Úpravna Hradec, reprezentované společnostmi KUNST, spol. s r.o., VCES a.s. a Královopolská Ria a.s. „Původně plánovaný termín dokončení a předání díla se díky kvalitní přípravě a vzorné spolupráci v rámci sdružení podařilo zkrátit o dva měsíce,“ řekl Adolf Pytela, jednatel společnosti KUNST, spol. s r.o.

Projekt modernizace a rekonstrukce úpravny vody však není jediným, do kterého Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. v letošním roce investují. Dalších bezmála 335 mil. Kč bude v tomto a příštím roce použito na obnovu a rozvoj vodovodní a kanalizační sítě v regionu.

Rozhovor s provozním ředitelem KHP Tomášem Hosou a detailní fotogalerii z akce připravujeme na zítra.

Doporučujeme