Máte nárok na slevu stočného při zalévání zahrádek ? ANO

Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 kubíků za rok, má nárok na slevu. V těchto případech se instaluje tzv. podružný zálivkový vodoměr. Pojďme se podívat, jak mohou slevu získat např. zákazníci Středočeských vodáren.

7 min. čtení

Zákon na tyto případy pamatuje ustanovením § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

Vzhledem k tomu, že společnost Veolia Voda, jejíž součástí je také společnost Středočeské vodárny, preferuje jednotný přístup k odběratelům v rámci celé ČR, byla nadefinována pravidla, jak v případě žádosti o uplatnění tohoto zohlednění postupovat.

Pro uplatnění nároku na slevu musí odběratel (fyzická osoba) splnit vedle zákonné podmínky (množství neodvedené do kanalizace musí být větší, než 30 m3 za rok) také povinnost prokazovat toto množství dle platného fakturačního měřidla. Jinými slovy – k prokázání množství vody neodvedené do kanalizace je nutné nechat si nainstalovat tzv. „podružný zálivkový vodoměr“.

Podružný vodoměr je vždy v majetku odběratele a musí v souladu s platnou legislativou splňovat veškeré náležitosti platného stanoveného měřidla. Množství vody odvedené do kanalizace je vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěném odečtem hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěném odečtem podružného vodoměru.

Vzhledem k již zmíněné zákonné podmínce je také nezbytné založit si při žádosti o zálivkový vodoměr na zákaznickém centru zálohové platby. Díky placení vodného a stočného formou zálohových plateb se pak provádí vyúčtování jednou ročně a odpadá složitá kontrola množství vody neodvedené do kanalizace, která by nastala při fakturaci s jiným fakturačním cyklem.

V případě zájmu o instalaci zálivkového vodoměru u Středočeských vodáren je uplatňován následující postup:

  • odběratel vyplní a doručí formulář žádosti o osazení vodoměru (formulář dostupný ba webu, sekce zákazníci/formuláře ke stažení) buď osobně na ZC Mělník či Kladno, nebo písemně na adresu Středočeské vodárny (U vodojemu 3085, Kladno)
  • Středočeské vodárny ověří, zda v dané lokalitě provozují kanalizaci, upozorní odběratele na zákonnou podmínku pro uplatnění odpočtu a po kontrole či upřesnění údajů uvedených ve formuláři pak zajistí předání požadavku na revizi odběrného místa provozu, který ji po předchozí domluvě termínu s odběratelem zrealizuje
  • při samotné revizi na odběrném místě je s odběratelem upřesněna varianta osazení vodoměru, předběžně dohodnut termín, cena dle platného ceníku a další nezbytnosti, výsledek revize je zaznamenán zaměstnancem vodáren na formulář
  • na základě potvrzeného formuláře je osazen, zkontrolován a zajištěn proti manipulaci podružný vodoměr
  • posledním nezbytným krokem je pak zavedení zálohových plateb a uzavření dodatku ke smlouvě, které proběhne s odběratelem v prostorách zákaznického centra a na jehož základě je pak sleva uplatňována.

Závěrem jedno upozornění: vodoměr s neplatným úředním ověřením (prošlým cejchem) není považován za fakturační měřidlo! Díky tomu, že jde o vodoměr v majetku odběratele, je zajištění nového vodoměru/úředního ověření plně v kompetenci odběratele. Středočeské vodárny budou na tuto skutečnost své odběratele písemně upozorňovat a nabízet jim možnost výměny vodoměru.
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme