Latur, Indie: Soukromý provozovatel pomohl vyřešit krizovou situaci ve městě

Pokračujeme v seriálu mapujícím spolupráci veřejného a privátního sektoru v rámci tzv. PPP modelu ve světě. Tentokrát se věnujeme indickému Laturu, kde se podařilo za 3 roky rozšířit přístup k pitné vodě ze 70 % na 90 % populace, v průběhu 2 let snížit ztráty vody ze 45 % na 10 %, zlepšit kvalitu vody i zákaznické služby.  

15 min. čtení

Město Latur je regionálním centrem okresu Latur, který se nachází v kraji Marathwada v Maharashtra. Jde o oblast o rozloze 32,56 km2 s plynule rostoucí populací, jejíž počet již překročil 500 000. Kromě obyvatel žijících přímo v Laturu se ve městě vyskytuje i výrazný počet lidí (25 000 – 30 000), kteří do něj denně dojíždějí za obchodním účelem.

Zadání pro soukromého provozovatele

V červnu 2008 Maharashtra Jeevan Pradhikaran (MJP), státní stupeň vodohospodářského úřadu a vlastník majetku, najal SPML k tomu, aby pro město zajistil provozování a poskytování služeb spojených s dodávkou pitné vody na období 10 let. SPML za tímto účelem založila společnost Latur Water Supply Management Company Ltd.

Okresní město Latur je důležitým administrativním centrem, ve kterém má sídlo řada regionálních poboček orgánů státní správy a které nabízí kvalitní vzdělávací a zdravotnická zařízení a poskytuje infrastrukturní služby. Dodávky pitné vody pro město Latur byly dříve zajišťovány společností Latur Municipal Corporation (LMC) a potýkaly se zásadními problémy, z nichž lze uvést např. omezenost zdroje pitné vody či velmi špatný systém účtování za poskytnuté služby.

Během letního období byla dodávka pitné vody snížena na cca 40 litrů na osobu a den. Kvůli zajištění dodávek pitné vody během jejich přerušení muselo být denně vysláno do terénu 30-40 cisteren. Obyvatelé města se často potýkali s extrémními výpadky v dodávkách pitné vody, což vyvolávalo v ulicích násilné reakce.

Řízení výroby a distribuce pitné vody bylo převedeno ze společnosti LMC na společnost Maharashtra Jeevan Pradhikaran, aby mohlo být zefektivněno provozování a zajištěno financování různých kapitálových plánů.

Hlavní rysy projektu společnosti SPML byly:
• převzetí veškerého existujícího majetku – od vodního zdroje po kohoutek
• zajištění provozu, údržby a oprav existujícího zařízení
• nasazení zaměstnanců na provozování, údržbu a rozšiřování vodovodní sítě, včetně klíčových zaměstnanců převedených z MJP a LMC
• zajištění alespoň průměrných dodávek pitné vody obyvatelům města, a to za dostatečného tlaku
• zajištění denních dodávek pitné vody o odpovídajícím tlaku po dobu trvání smlouvy
• zvýšení počtu nových přípojek
• zajištění osazení vodoměrů na všechny existující přípojky
• výběr vodného, jehož výše bude dána smlouvou
• zavedení systémů pro fakturaci a inkasování vodného
• zajištění osvěty zákazníků

Výsledky: Přístup k pitné vodě pro 90% obyvatel

S cílem přivést pitnou vodu 100 % populace města pracovala společnost SPML vytrvale na zlepšení tehdejší situace. V současné době jsou dodávky vody zvýšeny na 100 litrů na osobu denně a poskytovány 90 % obyvatel. V porovnání s výchozím stavem jde o zásadní pokrok, jelikož město mělo omezení dodávek na 75 litrů na osobu denně během běžného období, přičemž během léta byly dodávky vody sníženy až na 40 litrů na osobu denně. Pitnou vodu mělo tehdy k dispozici pouze 70 % obyvatel.

Po převzetí provozování a řízení společností SPML se situace velmi rychle změnila. Došlo k výběru a aplikaci technologie světové úrovně, díky níž je možné dodávat pitnou vodu ke spokojenosti obyvatel města. Délka doby, po kterou pitná voda teče z kohoutku, se výrazně zvýšila z 1 hodiny jednou za 10 dnů na 3-4 hodiny každý druhý den.

Ztráty vody sníženy na 10%

Podařilo se téměř kompletně zvládnout plýtvání vodou tím, že:
• byly vyměněny či opraveny vodovodní řady a armatury
• došlo k rozvoji systému tlakových pásem umožňujících aktivní kontrolu úniků a k používání ventilů regulujících průtok vody
• byl implementován program SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) určený k dobudování vodovodního systému tak, aby byly dodávky vody zajištěny nepřetržitě po 24 hodin 7 dní v týdnu a přitom aby bylo v síti měřeno 100 % vody za účelem snížení objemu nefakturované vody.

Ztráty nefakturované vody se podařilo během 2 let snížit z abnormálně vysoké úrovně 45 % na 10 %. Přispělo k tomu použití moderní technologie na vyhledávání úniků a také opravy vodovodního potrubí a distribuční sítě.

Efektivita sítě

Zlepšení kvality dodávané pitné vody

Lepší kvalita kohoutkové vody je výsledkem průběžných laboratorních kontrol, vhodného provozního dávkování chemikálií a výměn, oprav a čištění zaneseného potrubí. Cílem je udržet stejnou kvalitu pitné vody dodávané všem zákazníkům.

Zlepšení zákaznických služeb

Mezi důležité kroky, které společnost SPML podnikla ke zlepšení zákaznických služeb, patří:
• zavedení moderního způsobu řízení distribuce pitné vody a snížení ušlých zisků
• zefektivnění provozu a údržby díky zavedení přísnějších pracovních předpisů, obchodních procesů a distribučních pravidel
• aplikace informačních technologií, manažerských reportingů a auditních procesů
• přijetí efektivního utility managementu, cost benefits a dlouhodobě udržitelných technologií
• rozčlenění oblasti do zón adekvátně infrastruktuře a zřízení fakturačních a platebních center ve všech zónách – tímto krokem bylo umožněno zefektivnění zákaznických služeb a řešení stížností
• implementace účetního softwaru, který zabrání volným platbám
• zřízení online fakturačních útvarů propojených optickými kabely v délce 55 km
• používání GISu a satelitních snímků pro identifikaci domů, díky čemuž bylo identifikováno již 35 000 nemovitostí
• používání pojízdných vozidel jako kanceláří k vystavování faktur a k jejich úhradě
• zřízení zákaznických center s telefonním číslem zdarma
• zavedení osvětových programů pro zákazníky zaměřených na témata jako uchování pitní vody, dodávky vody, kvalita a distribuce pitné vody.

Provozovatel získal důvěru zákazníků

Společnosti SPML se podařilo přesvědčit obyvatele k tomu, aby platili za služby spojené s dodávkou pitné vody. Zákazníky se podařilo ponaučit i o tom, proč je důležité snižovat plýtvání s vodou. Zákazníci se naučili považovat městskou vodu za osobní vlastnictví. Mnoho věcí se změnilo, když obyvatelé pochopili rozdíl mezi dřívějším řízením vodovodního systému a novým přístupem. Lidé se nyní cítí zodpovědní a do společnosti SPML přicházejí se svými stížnostmi, svěřují se jí a získávají okamžitou a účinnou odpověď. To je pro SPML největším pokrokem.

 


Zdroj: JB

Zdroj: JB

Doporučujeme