Kříž: V novém OPŽP se chceme vyvarovat nadměrné administrativní zátěže

Druhá část rozhovoru s Ing. Janem Křížem, náměstkem ministra a ředitelem sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí. Tentokrát jsme se ptali na přípravu nového Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2014-2020, jeho priority, nastavení kofinancování i míru administrativní zátěže.

8 min. čtení

Prosím představte tzv. Platformu 2014…

Platforma MŽP 2014–2020 je externí pracovní skupina založená v souladu s principem partnerství, která se podílí na přípravě programového období 2014–2020. V Platformě mají zastoupení orgány státní správy, územní samosprávné celky, akademická sféra, nevládní neziskové organizace, oborové svazy, sociální partneři a podnikatelská sféra.

Co bude "vodárenskou prioritou” v novém programu (oblasti, projekty, specifické cílové skupiny)?

Pokud to ještě není definováno (viz prezentace), jakým způsobem to bude procesně stanoveno? 
Hlavní vodárenské priority v OPŽP 2014–2020 jsou stanoveny na základě identifikace hlavních problémů České republiky v oblasti vod. Jedná se zejména o snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů a zajištění dodávky pitné vody, snížení vnosu znečišťujících látek z průmyslu a zemědělství do povrchových a podzemních vod, zajištění povodňové ochrany a podporu preventivních protipovodňových opatření. Hlavní cílovou skupinou bude zejména veřejný sektor a v případě protipovodňových opatření správci povodí. 

- Plánujete část prostředků vyčlenit také pro podporu velmi malých obcí (do 2 tis. obyvatel)? 
Prostředky alokované na prioritní osu Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní nebudou omezeny dle kritéria počtu ekvivalentních obyvatel. 


Je jedním z možných témat kromě prevence proti povodním také prevence proti suchu? 

Ano, prevence proti suchu je jedním z témat, které MŽP vnímá jako důležitou součást připravovaného operačního programu. V současné fázi příprav OPŽP 2014–2020 lze jako aktivity zaměřené na minimalizaci dopadů sucha považovat v prioritní ose 1 především hospodaření s dešťovými vodami ve smyslu jejich zadržení v krajině, otázku zabezpečenosti pitné vody pro obce nebo případně revitalizace a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv a obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů plánovaných v rámci prioritní osy 4. Jak velké kofinancování lze u projektů očekávat?


V současné chvíli se předpokládá, že míra spolufinancování příjemců dotace z OPŽP 2014–2020 bude, až na některé výjimky, 15 % z celkových způsobilých výdajů. Na pravidlech spolufinancování pro programové období 2014–2020 napříč všemi operačními programy v těchto dnech pracuje Ministerstvo financí, které by dle avizovaných předpokladů mělo konečný návrh pravidel předložit vládě do konce dubna tohoto roku. 


Co je nutné na základě zkušeností z OPŽP 2007–2013 změnit? Čeho se chcete v novém období vyvarovat?

Cílem při přípravách OPŽP 2014–2020 je především nastavení takových mechanismů, které přispějí k zjednodušení administrace žádostí o podporu, lepší orientaci žadatelů v podmínkách poskytování dotace a k zefektivnění monitoringu a evaluace programu. Právě nadměrnou administrativní zátěž při zpracování žádostí o podporu a s tím související časovou náročnost schvalování žádostí lze v OPŽP 2007–2013 vnímat jako jednu z hlavních věcí, kterých je potřeba se v novém programu vyvarovat. Využívá MŽP při přípravě nového programu poradenských společností? Pokud ano, tak kterých?

Ano, v současné chvíli se MŽP při přípravě OPŽP 2014–2020 rozhodlo rozšířit své odborné kapacity podílející se na přípravě programového období 2014–2020 o využití konzultantské firmy Deloitte zejména pro aktivity, které by nemohly být efektivně vykonávány interně. Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme