Konference Voda Zlín se blíží

Každý rok pravidelně jezdíte do Zlína? Letošní jubilejní XX. ročník mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2016 proběhne ve dnech 17. - 18. 3. 2016 v Interhotelu Moskva ve Zlíně. Pojďme se podívat na aktuální program.

12 min. čtení

Historie mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN se začala psát v roce 1997. Od té doby se ve zlínském Interhotelu Moskva každé jaro schází přední domácí i zahraniční odborníci na tzv. "čistou vodu", mezi nimiž nechybí vlastníci i provozovatelé vodohospodářské infrastruktury, zástupci soukromého sektoru, státní správy, odborného školství, vědy i výzkumu či oborových sdružení (včetně největšího z nich, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR).

PROGRAM KONFERENCE VODA ZLÍN 2016

ČTVRTEK 17. 3. 2016

8:00 – 9:00 hodin ZAHÁJENÍ

1. BLOK PŘEDNÁŠEK 9:00-12:00 hodin

Konec výjimek: Zpoplatnění odvádění srážkových vod jako řešení zadržení vody v krajině
Ing. František Barák
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

Zásobování pitnou vodou v suchých obdobích
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava HGF

Změny ve směrnici o jakosti vody určené k lidské spotřebě a implementace v ČR, registr právních předpisů
Ing. Radka Hušková; Dr. Ing. Zuzana Palasová
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Zdravotní a hygienická nezávadnost výrobků ve styku s pitnou vodou: vývoj národní a evropské regulace na příkladu cementových materiálů
MUDr. František Kožíšek, CSc.
Státní zdravotní ústav

Chystané změny v regulaci vodohospodářského oboru

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
Veolia Česká republika, a. s.

Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury
doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. a kol.
Ústav vodního hospodářství obcí, FAST, VUT Brno

Meteorologické podmínky a potřeba vody Brněnské vodárenské soustavy
Ing. Pavel Viščor, Ph.D.
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Modernizácia úpravní vôd v Slovenskej republike
Ing. Pavol Pelikán, Enviroline, s. r. o., Košice
Ing. Jana Buchlovičová, VodaTím s. r. o., Bratislava

Pozitivní vliv 160 let inovačních procesů výroby produktů z litiny na kvalitu současných vodovodních a kanalizačních sítí
Ing. Juraj Barborik
SAINT-GOBAIN PAM CZ s. r. o.

Platná legislativa pro používání armatur v rozvodech pitné vody
Ing. Jaroslav Slavíček; Ing. Ivo Hauner
Jihomoravská armaturka, spol. s r. o.

Opravy potrubí a spojů potrubí bez nutnosti vypouštění vody ze systému
Ing. Jaromír Sobotka
HAWLE ARMATURY, spol. s r. o.

2. BLOK PŘEDNÁŠEK 14: 00 – 17: 30hodin

Aspekty a některé nevýhody ÚV lamp aplikovaných v provozech
Ing. Harry Šveda, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Pavel Kůs, Ph.D., Ing. Vladimíra Škopová
– Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, Centrum výzkumu Řež s. r. o., TechnologicalCircuitsInnovation Department Husinec-Řež

Technologicko-provozní problémy s „tvrdou vodou“, co s ní?
doc. Ing. Milan Látal, CSc.; Ing. Zdeňka Jedličková; Ing. Jiří Novák
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Odstraňovanie fluoridov z vody
doc. Ing. Danka Barloková, PhD.; doc. Ing. Ján Ilavský, PhD.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU Bratislava

Poznatky z využití metody ozonizace při předúpravě podzemních vod

Ing. Marek Coufal, VODING HRANICE, spol. s r. o.
Mgr. Ing. Jiří Beneš, DISA s. r. o.

První aplikace drenážního systému TRITON na Slovensku
Ing. Jan Kundrátek, Ing. Lucie Houdková, Ph.D., Václav Novotný, Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., Ján Náhlik,
– KUNST spol. s r. o., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Porovnanie adsorpčných kapacít a filtračných dĺžok sorpčných materiálov na báze železa pri odstraňovaní As a Sb z vody
doc. Ing. Ján Ilavský, PhD., doc. Ing. Danka Barloková, PhD., Ing. Karol Munka, PhD.
– Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU Bratislava, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Úpravna vody Hertník – návrh technologie pro malou úpravnu vody
Ing. Josef Drbohlav; Ing. Lukáš Písek
Sweco Hydroprojekt a. s.

Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Souš
Milan Drda, ENVI-PUR, s. r. o.
Ladislav Rainiš, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s

Jak efektivně odstraňovat železo a mangan z podzemní vody u malých zdrojů veřejných vodovodů
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA
Aquion, s. r. o.

20 let navrhování rekonstrukcí vodojemů
Ing. Richard Schejbal
Sweco Hydroprojekt a. s.

Modernizace úpravny vody Valašské Meziříčí
Ing. Michal Korabík, Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.
Ing. Pavel Adler, CSc., VODING HRANICE, spol. s r. o.

Rekonstrukce výtlačného řadu ÚV Valašské Meziříčí
– VDJ Štěpánov
Milan Jurenka, Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.
Ing. Daniel Šnajdr, WAVIN Ekoplastik s. r. o.

PÁTEK 18. 3. 2016

3. BLOK PŘEDNÁŠEK 9: 00 – 12: 00 hodin

Snižování energetické náročnosti v oblasti jímání vody
Ing. Filip Horký, Ph.D.; doc. Ing. Iva Čiháková, CSc.;
doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

Je možné ochrániť kvalitu pitnej vody pred znečistením z potrubia?
Ing. Zuzana Bratská
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Korozní odolnost trub z tvárné litiny v agresivním horninovém prostředí a proti vlivu bludných proudů
Ing. Petr Krejčí
Duktus litinové systémy s. r. o.

Využití webových technologií pro provoz vodárenského dispečinku
Ing. Josef Fojtů
QLine a. s.

Pluhování – řízená pokládka podle GPS – Projekt Kelčice/Skalka
Ing. Robin Cimr, IFK GmbH
Ing. Daniel Šnajdr, WAVIN Ekoplastik s. r. o.

Interpretace minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti
Ing. Jan Ručka, Ph.D.; Ing. Tomáš Sucháček; Ing. Tomáš Zvejška
Ústav vodního hospodářství obcí, FAST, VUT Brno

Posouzení dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na zásobování regionů
Hrádecko-Chrastavsko a Frýdlantsko pitnou vodou
Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.; Ing. Evžen Porš; Ing. Jan Cihlář

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Ice-pigging
Ing. Lucie Fochtová, Ing. Tomáš Hruška, OVaK a.s.
Ing. Ludvík Rutar, Ondeo Services CZ, s. r. o.

Jaký vodojem za spotřebištěm ovlivňuje kvalitu vody a jaké jsou možnosti vylepšení
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA
Aquion, s. r. o.

Spoluorganizátory konference jsou od jejího počátku společnosti VODING HRANICE a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ.

Závaznou přihlášku naleznete ZDE.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme