Kanalizace by neměla být místem pro likvidaci odpadů

Kanalizace se bohužel čím dál častěji stává nejen skládkou nepotřebných věcí, ale také místem, kam se dá cokoliv vypustit. Často se tedy do vody vypouštějí tuky z domácích malovýroben, nepotřebný olej nebo starý benzín. To všechno nezřídka vede k tomu, že takto znečištěné vody způsobí v čistírnách velké problémy...

7 min. čtení

Odpadní voda je vlastně "bývalá" voda, která byla znečištěna lidskou člověkem. Člení se na odpadní vodu komunální a průmyslovou odpadní vodu.

Komunální odpadní voda vzniká každodenní lidskou činností – pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků a dalších. Splašky pak mají zhruba podobné složení. Kromě splašků obsahuje v případě jednotné kanalizace i oplachové vody (vodu z mytí ulic) a dešťovou vodu.

Průmyslová odpadní voda vzniká v průmyslových podnicích. Míra a charakter znečištění vody záleží na druhu průmyslu, ale i použité technologii výroby. Tato odpadní voda se čistí buď přímo v daném podniku nebo přímo v městské čistírně odpadních vod (ČOV).

Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu daného města či obce řeší Kanalizační řád, jehož účelem je stanovení podmínek, za kterých se producentům odpadních vod povoluje tyto vody vypouštět. Plné znění kanalizačních řádů je buď umístěno na webových stránkách provozovatele kanalizace, nebo u vlastníka kanalizace. Podmínky pro vypouštění odpadních vod jsou stanoveny proto, aby ČOV do níž ústí kanalizace daného města či obce byly schopny odpadní vodu vyčistit a nepřekračovaly limity pro vypouštění a nedocházelo tak ke znečišťování životního prostředí.

Kanalizace by neměla fungovat jako místo pro likvidaci jakéhokoliv odpadu. Do stokové sítě nepatří řada látek: kyseliny, rozpouštědla, staré barvy, domácí a zahradní chemie, lepidla, benzín a jiné ropné látky, zbytky potravin, tuky, oleje, hygienické potřeby, léky či jiné předměty, které mohou ucpat kanalizaci a zhoršit kvalitu odpadní vody.

Pokud dojde k závažnému ohrožení kvality odpadních vod, je pak původce havárie povinen učinit veškerá opatření k odstranění závady, a to na vlastní náklady. Je totiž právně odpovědný za znečištění kanalizace a za ohrožení chodu čistírny odpadních vod. Je také mylné se domnívat, že pokud někdo vypustí znečištěné odpadní vody do kanalizace, které způsobí havárii na čistírně odpadních vod, že nikdy nebude objeven. Provozovatel dokáže kanalizační síť rozpásmovat do určitých celků a pomocí kamerového systému a odběrů vzorků vody a vzorků z vnitřního povrchu kanalizace zjistit (i zpětně), ze které přípojky byla kontaminovaná voda do kanalizace vypuštěna.

Překračování limitů kanalizačního řádu je hodnoceno provozovatelem kanalizace jako neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou smlouvou o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a odběratel se vystavuje peněžním sankcím až do výše 15 000 Kč nebo také přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod. Neoprávněné vypuštění odpadních vod, které jsou v rozporu s Kanalizačním řádem je hodnoceno jako přestupek se sankcí do 200 000 Kč a pokud se vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami, zaplatí hříšník pokutu až do výše 500 000 Kč. Je samozřejmé, že úhradu nákladů spojených s likvidací havárie provozovatel kanalizace bude uplatňovat u původce havárie.
 


Zdroj: PK

Zdroj: PK

Doporučujeme