Jaké jsou aktuální údaje v Modré zprávě za rok 2014?

Takzvaná Modrá zpráva každoročně shrnuje stav vodního hospodářství ČR a přináší souhrnné informace například o hospodaření s vodami, ochraně povrchových i podzemních vod či ochraně před povodněmi. Dnes se zaměříme na zásobování pitnou vodou.

4 min. čtení

Jaký vývoj zaznamenala ČR v zásobování pitnou vodou?

V roce 2014 bylo v České republice zásobováno z vodovodů 9,917 mil. obyvatel, tj. 94,2 % z celkového počtu obyvatel.

Ve všech vodovodech bylo vyrobeno celkem 575,4 mil. m3 pitné vody. Za úplatu bylo dodáno (fakturováno) 468,7 mil. m3 pitné vody, z toho pro domácnosti 316 mil. m3 pitné vody. Ztráty pitné vody dosáhly 96 mil. m3, tj. 16,6 % z vody určené k realizaci.

Údaje dodané ČSÚ byly pořízeny na základě souboru 1 395 zpravodajských jednotek tj. 274 profesionálních provozovatelů vodovodů a kanalizací a vybraný soubor 1 121 obcí, které si samy zajišťují provozování vodohospodářské infrastruktury.

Trendy a vývoj ukazatelů v oblasti zásobování pitnou vodou jsou zobrazeny v tabulce 7.1.1 a grafu 7.1.1.

Tabulka 7.1.1 Zásobování vodou z vodovodů v letech 1989 a 2008–2014

Pramen: ČSÚ
Pozn.: *) Údaje za vodovody hlavních provozovatelů.

Klesající trend spotřeby vody nadále pokračoval i v roce 2014. Stejně tak pokleslo i specifické množství vody fakturované celkem. Specifické množství vody fakturované domácnostem se pohybuje na stejných hodnotách jako v loňském roce. Celorepublikově u vody fakturované představuje pokles 1,7 l/os/den.

Graf 7.1.1 Vývoj počtu zásobovaných obyvatel a specifické potřeby vody fakturované v letech 1989 a 2004–2014

Graf 7.1.2 Vývoj hodnot objemu vody vyrobené z vodovodu a fakturované vody celkem v letech 1989 a 2004–2014

Pramen: ČSÚ

Nejvyšší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů byl v roce 2014 v Karlovarském kraji (100 %), v hlavním městě Praze (100 %) a v Moravskoslezském kraji (99,9 %), nejnižší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou byl v kraji Plzeňském (84,1 %) a Středočeském (85,4 %).

U Olomouckého kraje došlo meziročně k mírnému poklesu podílu obyvatel zásobených vodou z celkového počtu. Toto snížení je pouze důsledkem zpřesnění metodiky výpočtu počtu napojených obyvatel.

Délka vodovodní sítě byla v roce 2014 prodloužena celkem o 1 467 km a dosáhla 76 948 km. Nová výstavba a dostavba stávajících vodovodních systémů v roce 2014 zvýšila počet zásobených obyvatel o 62 765. Na jednoho zásobeného obyvatele tak celkem připadá 7,76 m vodovodu.

Počet vodovodních přípojek se zvýšil o 37 221 ks a dosáhl počtu 2 063 187 ks. Počet osazených vodoměrů se zvýšil o 34 883 ks a dosáhl počtu 2 057 061 ks. Na jednu vodovodní přípojku připadá pět napojených obyvatel. V uvedených hodnotách se výrazně projevují důsledky poměrně masivní výstavby rodinných domů.
 

Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme