Jak využít vodárenské dotace Ministerstva zemědělství?

V prosinci byla dokončena rekonstrukce čistírny odpadních vod v Milíně, na kterou MZe poskytlo dotaci z programu "Výstavba a obnova vodovodů a kanalizací II" ve výši 10,6 milionu korun, tzn. 45% z celkového rozpočtu projektu. Pro případné zájemce přinášíme bližší informace o tomto dotačním programu.

7 min. čtení

Pro koho jsou dotační programy určeny?
Investorem akcí mohou být obce, svazky obcí (v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo obce, které jsou členy svazku aručí za závazky svazku), vlastnické nebo smíšené vodohospodářské akciové společnosti s více než 2/3 většinou kapitálové účasti měst a obcí.
Investor musí vést řádné účetnictví podle platné legislativy. Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje.

Jaké jsou limity pro žadatele o dotace?
Dotační limity se řídí kombinací použitých finančních prostředků.
Na akce v základní kombinaci
, tedy akce, kde jsou k financování použity vlastní zdroje investora + podpora ze státního rozpočtu, se poskytuje dotace ve výši:

 • pokud je žadatelem malá obec do 2000 obyvatel je možné poskytnout dotaci až do výše 80 % z nákladů stavební a technologické části staveb, které nepřekročí 20 mil. Kč. U té části nákladů, která přesahuje 20 mil. Kč, je maximální podpora 65 %.
 • U ostatních žadatelů je maximální výše dotace 65 % z nákladů stavební a technologické části staveb.

Na akce s využitím zvýhodněného úvěru (kombinace  „vlastní zdroje investora – podpora SR – zvýhodněný úvěr“) se dotace poskytuje s tím, že:

 • dotace nepřekročí 45% nákladů stavební a technologické části staveb
 • zvýhodněný úvěr v součtu s ostatními dotacemi nepřesáhne 90% nákladů stavební a technologické části staveb
 • podmínky „zvýhodněných úvěrů“ se budou řídit zvlášť vydaným pokynem.

 

Do dotačního programu mohou být zařazeny projekty zahrnující:

 • výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů (podprogram 129 182),
 • výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody (podprogram 129 182),
 • výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích nad 1000 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být vrámci akce zajištěno napojení minimálně 50% obyvatel obce) (podprogram 129 183),
 • výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (podprogram 129 183),
 • dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 200 ekvivalentních obyvatel v obcích, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV (podprogram 129 183),
 • zajištění přiměřeného čištění městských odpadních vod vstupujících do existujících sběrných kanalizačních systémů v aglomeracích menších než 2000 ekvivalentních obyvatel, kde dochází k vypouštění odpadních vod bez předchozího čištění (podprogram 129 183).


Kompletní pravidla programu Výstavba a obnova vodovodú a kanalizací II naleznete zde.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme