J. Kulíšek: Jsme připraveni o průběhu jednání s Evropskou komisí veřejnost informovat

Druhá část rozhovoru s prvním náměstkem Ministerstva životního prostředí (MŽP) Ing. Jakubem Kulíškem o přípravě evropského dotačního programu pro další programovací období 2014–20, o roli poradenských společností a ošetření středu zájmů.

11 min. čtení

V jakém stavu je diskuze ohledně nového evropského dotačního programu pro vodárenství?
Celkovou koordinaci nové podoby dotačních programů má na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), konkrétně pan náměstek Braun. Dnes je zpracována problémová analýza, v rámci které se identifikují oblasti intervencí. MŽP usiluje o nastavení samostatného operačního programu pro období 2014–2020. Chceme uhájit co největší objem finančních prostředků a chceme tematicky uhájit intervence, které považujeme za správné. Jednou z priorit pro nás zůstává oblast vodohospodářské infrastruktury a protipovodňových aktivit.

Máte rámcovou představu o objemu finančních prostředků pro programovací období 2014+?

Naší ambicí je získat zhruba stejný objem finančních prostředků jako ve stávajícím programovacím období.

Víme dnes, alespoň rámcově, zda se budou měnit podmínky např. pro kofinancování?
Jistá priorita bude v novém programovacím období kladena na tzv. nové finanční mechanismy, což budou určité typy vratných půjček, revolvingových nástrojů. Těchto nových finančních nástrojů chceme maximálně využívat i pro intervence v rámci našeho resortu.

V jakém stadiu je diskuze nad novou podobou evropských dotací? Co konkrétně mohou udělat starostové měst, kteří se chtějí do diskuze zapojit?
Existuje celá řada pracovních skupin na všech úrovních. Svaz měst a obcí i Asociace krajů mají v těchto pracovních skupinách své zástupce. To běží, myslím, docela dobře.

Aktuální program OPŽP je bohužel hodně poškozen neustálými změnami podmínek, které vyústily až v odmítnutí proplacení některých projektů. Budete se snažit podobné případy v novém programu eliminovat?
To, že nebyly na začátku jasně vyjednané podmínky, beru jako největší nedostatek. V oblasti vodohospodářství je to bohužel nejfatálnější. Na začátku se neudělala jasná dohoda o vodě, příloha č. 7 byla velmi obecná. Později na metodickou část měla jiný názor EK, která ji brala extenzivně, zatímco ČR si ji vykládala volněji. A z toho pramení veškeré problémy se 44 problematickými projekty v hodnotě 10 mld. korun. Toto byl ten stěžejní problém, a já myslím, že jsme poučeni. Dnes do jednání jdeme s tím, že se chceme na začátku jasně domluvit na konkrétní podobě, na konkrétních pravidlech hry. Protože v průběhu hry my opravdu taháme za kratší stranu provazu, a EK má v jednáních navrch.

Plánujete pro budoucí programovací období najmout poradenské společnosti zvlášť pro koncept/metodiku a zvlášť poradce pro žadatele, nebo se bude jednat opět o jednu společnost? Jinými slovy, bude zde ošetřen střet zájmů, aby nemohl pracovat stejný poradce na straně MŽP/SFŽP i žadatelů?
Předně bych chtěl říct, že poradenský servis pro žadatele potřebujeme co nejdřív. Tato soutěž byla připravena a v rámci kauzy na SFŽP byla zastavena. Tahle ta zakázka v podstatě supluje regulační úřad. Poradce dohlíží nad implementací finančního modelu, pomáhá administrovat žádosti, dává doporučení jednotlivým žadatelům.

Ale je to komerční společnost… Je tam to riziko, že poradce bude tlačit k tomu, aby podmínky byly nastaveny tak složitě, aby později žadatelé jejich služby vyžadovali.
Oni ale nebudou při nastavování pravidel.

Ale to v minulosti bylo.
To v minulosti bylo a to tak určitě nebude. My dnes nemáme v plánu, aby v rámci této služby bylo nastavování pravidel pro nové programovací období. To, o co soutěžíme, je odborná podpora při implementaci stávající dohody, tzn. výklad Přílohy č. 7 a implementace metodiky k příloze č. 7. To je to, co my potřebujeme. To je to, co nám znovu rozjede administrování projektů v oblasti vodohospodářství.

Co se týká nového programovacího období: Plánujete využít poradenskou společnost při tvorbě konceptu?
Zatím to děláme „svépomocí“ za účasti odboru fondů EU MŽP, dalších odborných sekcí MŽP a SFŽP. V budoucnosti, až budeme psát samotný operační program nebo jednotlivé prioritní osy, tak budeme poradenský servis potřebovat. Ovšem nechceme to spojovat nebo zaměňovat se zakázkou, o které jsme mluvili.

A budete při zadávání této veřejné zakázky ošetřovat možný střet zájmů? Aby nedošlo k podobné situaci jako v minulosti.
Přijde mi to jako dobrý nápad, a až tyto úvahy povedeme, rozhodně to vezmeme v potaz. Musíme jenom prověřit, do jaké míry nám to umožňuje legislativa, abychom nebyli obviněni z diskriminace. Určitě ale bude výběr transparentní a otevřený.

Co se týká vyjednávání, jaká je pozice ČR vůči Evropské komisi?
V tuto chvíli jsme na začátku jednání. Naší prioritou je, aby částka, která bude směřována do oblasti životního prostředí, byla minimálně tak velká jako ve stávajícím programovacím období. Chceme, aby proces vyjednávání probíhal transparentně, a jsme připraveni o průběhu jednání veřejnost informovat. Budeme klást také důraz na to, aby výstupy z jednání byly co nejvíc konkrétní.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme