Hlavní město Praha změní kontrolu i správu protipovodňových opatření

Magistrát hlavního města Prahy provedl kontrolu staveb protipovodňových opatření v Praze a oznámil, že dojde ke změně celého systému kontroly. Magistrát hledá správce a provozovatele i pověřenou osobu pro měsíční dohled.

7 min. čtení

„Jak jsme potvrdili už dříve, protipovodňová ochrana Prahy je stoprocentně funkční, v této chvíli tedy mluvíme nikoli o funkčnosti, ale především o průběžné kvalitní správě. Tady se ukázaly některé slabiny, proto změníme systém kontroly protipovodňového systému, staveb a celkově nakládání s majetkem hl. m. Prahy. U protipovodňového systému je prvním krokem určení správce a provozovatele pevných částí protipovodňové ochrany, což je věc, kterou minulé vedení města ponechalo nedořešenu. Rovněž je nezbytné, aby hlavní město jako vlastník vodního díla, určilo pověřenou osobu ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., která bude v rámci technicko-bezpečnostního dohledu provádět předepsané měsíční obchůzky. Kontroly, které provádí organizace pověřená ústředním vodoprávním úřadem (Vodní díla – TBD a.s.), smluvně zajištěná odborem krizového řízeni MHMP, samy o sobě nestačí. To jsou první úkoly. Systémové změny v celkové správě majetku budou, vzhledem k rozsahu majetku města a složitosti jeho správy, postupné, ale i ty provedeme s maximální možnou rychlostí,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda.

Výsledek kontrol Protipovodňových opatření na ochranu hlavního města Prahy

  • Smluvní závazky společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., (VRV) týkající se etap 0002 – 0005 skončily zpracováním podkladů pro vyvedení investic z majetku OMI MHMP, které byly předány v roce 2009 a jejichž komplexnost byla objednatelem potvrzena.
  • VRV připravil přehled zhotovitelů a záručních lhůt a u částí, které jsou v záruce, provedl jednorázovou prohlídku za účelem uplatnění reklamace případných vad.
  • Etapa 0002: Všechny úseky jsou již po záruce. Část 11 – byť byla zádlažba předána TSK, doplní zhotovitel chybějící snížené dlažební kostky lemující protipovodňovou linii.
  • Etapa 0003: Část 21 – byly reklamovány praskliny v protipovodňové zdi podél MFF UK. Část 31 – zhotovitel dokončuje odstranění zatékání do trafostanice reklamované v loňském roce a při té příležitosti opraví poškození tmelu jedné pracovní spáry protipovodňové zdi v Thomayerových sadech.
  • Etapa 0004: Část 11 – byly reklamovány praskliny zatmelení pracovních spár a vyloupání stěrky na povrchu několika prefabrikátů. Část 32 – byly reklamovány praskliny v zálivce pracovních spár. Část 33 – na jednání 28. 3. uznal zhotovitel medializované vady díla. 6. 4. byl způsob jejich odstraněni projednán na místním šetření a vady byly reklamovány. Opravu dvou vyštípnutých dosedacích žulových prahů v místě sjezdu na náplavku uplatní OKR MHMP u firmy, která svou těžkou technikou poškození způsobila. Část 34 – bylo reklamováno několik trhlin na návodní straně protipovodňové zdi v ulici Varhulíkové.
  • Etapa 0005: Část 11 – byly reklamovány praskliny v protipovodňové zídce a degradace tmelu pracovních spár.
  • Etapa 0006: Část 13 – zhotovitel do konce dubna provede sanaci podélných trhlinek na římse opatření 130, k jehož odstranění jsme jej vyzvali koncem minulého roku.
  • Etapa 0007: Část 16 – zhotovitel uznal naši reklamaci z 16. 3. 2011 a do konce dubna provede sanaci trhlin. Závěrem konstatujeme, že zjištěné vady, jejichž reklamace včetně fotodokumentace jste obdrželi v kopii, nemají vliv na stabilitu protipovodňových opatření ani na jejich schopnost zajistit protipovodňovou ochranu.
  • Další poškozeni, která není možné reklamovat, např. vandaly ničené přetmelení dilatačních spát, psy rozhrabané myší díry v hrázce na Rohanském ostrově atd.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme