Na Zlínsku zaznamenali loni více oprav na stokové síti

Pracovníci společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen MOVO) opravili v roce 2012 na Zlínsku celkem 122 poruch na stokové síti, což představuje nárůst o 8%, oproti předešlému roku.  

4 min. čtení

Provoz Zlín Odpadní voda má v provozování celkem 650 km kanalizačních stok, z čehož větší část – 629 km tvoří gravitační kanalizace a zbývající část – 21 km představuje systém tlaková kanalizace včetně 37 kanalizačních čerpacích stanic. Na kanalizační síť je napojeno 24 907 kanalizačních přípojek.

MOVO musela odstranit konkrétně 107 poruch na řadech a 15 poruch na přípojkách. Na gravitační stokové síti bylo 76 poruch, z čehož  většinu – 52 případů představovaly ucpávky a 24 případů byly stavební závady (např. poškození kanalizačního poklopu, destrukce přípojky či stoky apod.). Na tlakové kanalizaci bylo v loňském roce odstraněno 46 poruch, kdy se téměř ve všech případech jednalo o poruchy technologického zařízení čerpacích stanic.

I proto MOVO opět apeluje na obyvatele, aby nevylévali tuky, oleje či zbytky z drtičů odpadů do kanalizace. Tuky se v kanalizaci srážejí a snižují odtok odpadních vod. V mnoha případech dochází také k úplnému ucpání vnitřních rozvodů nebo kanalizační přípojky. Odstranění vzniklých ucpávek si přitom majitel hradí v plné výši na svoje náklady.  Kuchyňský odpad není odpadní vodou a producent těchto odpadů je povinen postupovat dle zák. č.185/2001 Sb. o odpadech. Vypouštěním těchto odpadů do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem a uzavřenou smlouvou mezi odběratelem a vlastníkem (provozovatelem) se odběratel vystavuje sankcím.

Mezi největší a finančně velmi nákladné patřila havárie uliční betonové stoky profilu DN 400 v délce přes 100m ve Zlíně na ulici Zálešná X. Odstraňování havárie bylo prováděno z důvodu situování stoky mimo veřejné prostranství bezvýkopovou technologií a náklady na opravy si vyžádaly částku 1,4 mil. Kč.

Na stokové síti dochází rovněž k systematickému průzkumu průmyslovou kamerou, za rok 2012 bylo prověřeno 22,7 kilometrů kanalizace a odhaleno 20 neoprávněně napojených nemovitostí.
 

Foto: Wikipedia, Matros, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme