Frélich: V tuto chvíli se o dalším přesunu z OPŽP nejedná

Aktuální rozhovor s prvním náměstkem MŽP ČR Martinem Frélichem o čerpání evropských dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), zdlouhavém procesu, chybách v přípravě či administraci a chystaném programu pro další období.

11 min. čtení

Jaké je v tuto chvíly čerpání z OPŽP přioritní osy 1 (určené na vodohospodářské projekty)? Jaký rozpočet je alokován, schválen a proplacen?
V OPŽP je v prioritní ose 1 alokace na financování vodohospodářské infrastruktury zhruba 48 mld. Kč, záleží samozřejmě na vývoji kurzu. Aktuálně mohu konstatovat, že všechny uvedené prostředky již byly přiděleny konkrétním projektům/žadatelům. Lze předpokládat, že v průběhu měsíce června obdrží i žadatelé z 39. výzvy OPŽP řídicí dokumentaci (registrační list akce a rozhodnutí ministra). Dále máme připraveny v zásobníku prioritní osy 1 vodohospodářské projekty za zhruba 2,5 mld. Kč, pokud by se uvolnily další prostředky z důvodu úspor v rámci zadávacích řízení nebo z důvodu odstupování projektů.
Proplaceno žadatelům bylo zhruba 20 mld. Kč a certifikováno doposud necelých 14 mld. Kč.Jaká částka nebude dle Vašeho názoru u prioritní osy 1 vyčerpána?
To je v tuto chvíli velmi obtížné odhadovat. Ministerstvo životního prostředí jako Řídicí orgán OPŽP činí veškeré kroky k tomu, aby ztráty v OPŽP byly eliminovány. Čísla uvedená v předchozí odpovědi tuto skutečnost demonstrují. Skutečností ale je, že úspěch nebo neúspěch v čerpání nejen prioritní osy 1 OPŽP v tuto chvíli závisí především na příjemcích dotace a jejich schopnosti realizovat úspěšně projekty a předkládat žádosti o proplacení uskutečněných výdajů. Pokud dojde k uspoření finančních prostředků, pak bude řídící orgán řešit jak dál. Očekáváme, že dojde k plnému vyčerpání, k čemuž směřující naše kroky.

Je možné, že budou z OPŽP přesunuty ještě další finance?
V tuto chvíli se o dalším přesunu nejedná. Nepočítáme s tím v naší strategii dočerpání.

Prosím, uveďte, jaké byly dle Vašeho názoru hlavní důvody nízkého čerpání v prioritní ose 1? Kde se stala hlavní chyba – při vyjednávání podmínek či při administraci programu?
Dlouhodobě je příčinou nízkého stavu čerpání dotačních prostředků časově náročná implementace infrastrukturních projektů. V naprosté většině případů jsou projekty schvalovány ve stavu územního rozhodnutí a teprve po příslibu získání dotace jsou činěny administrativní kroky k získání stavebního povolení, které jsou časově náročné.

Zásadním problémem je také realizace zadávacích řízení na výběr zhotovitele, která trvá velmi často rok a půl a nezřídka bohužel i podstatně déle. Pokud toto vše spojíte s navazujícím administrativní procesem vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou příčiny prodlení zřejmé.
Pokud se týká chyb, určitě je nutné sebekriticky přiznat, že nastavení některých administrativních procesů v OPŽP nevnímám jako ideální, ale možnosti změn systému v průběhu implementace programu jsou omezené. Přestože dílčí kroky realizujeme, snažíme se získané poznatky uplatnit především při přípravě nového programového období.

Pokud se týká zmiňovaných podmínek pro financování vodohospodářských projektů, domnívám se, že není možné vnímat tuto oblast „černobílým pohledem“ a především by bylo hodnocení v tuto chvíli předčasné. Je pravdou, že dílčí nejasnosti ohledně vyjednaných podmínek negativně ovlivnily implementaci a čerpání OPŽP, ale nelze přitom zapomínat, že tyto podmínky byly klíčové pro odblokování čerpání prostředků na projekty tohoto typu. Zde je nutné opakovaně zdůraznit, že hovoříme téměř o 50 mld. Kč dotačních prostředků na opatření, u kterých je v ČR dlouhodobě indikován mnohonásobný převis poptávky oproti dostupným veřejným zdrojům.

Poučíme se v následujícím období OPŽP? Co plánuje MŽP učinit, aby se situace neopakovala?
Jak jsem naznačil již v předchozí odpovědi, snaha eliminovat slabé stránky procesu implementace, které jsme identifikovali, náleží k prioritám, kterým aktuálně věnujeme značnou pozornost. Systém je nutné sestavit efektivněji, aby byl méně náročný na administraci a složitost. Je ovšem nutné si uvědomit, že existují problémy, které lze jen obtížně eliminovat v systému implementace operačního programu. Jako příklad bych zmínil výše uvedenou problematiku realizace veřejných zakázek, ale bylo by možné pokračovat i dalšími limitními faktory, z nichž důležitou roli mohou hrát například nově nastavené podmínky pro podporu vodohospodářských projektů.

V jaké fázi je vyjednávání OPŽP pro další období?
V tuto chvíli postupujeme ve shodě s ostatními OP, příprava tedy nijak nezaostává. Máme připraven první draft dokumentu, který byl taktéž představen EK. Práce dále pokračují a současně se věnujeme i nastavení implementačního systému. Chceme naplno využít zkušeností ze současného období.Děkujeme za odpovědi.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme