ERÚ nebo Finanční úřady?

Zavedení dodatečné regulace oboru vodárenství je v tomto roce žhavým tématem. Jednou z možností je využití Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Podívejme se na srovnání ERÚ a Finančních ředitelství, které v součastnosti regulaci cen vody zajišťují, z hlediska počtu provedených kontrol.

7 min. čtení

ERÚ
Energetický regulační úřad byl zřízen 1. ledna 2001 tzv. energetickým zákonem. Úřad sídlí v Jihlavě, dislokované pracoviště má v Praze. Úřad řídí předseda, kterého podle § 17b odstavce 2 energetického zákona na dobu 6 let jmenuje prezident republiky na návrh vlády.
 S účinností od 1. srpna 2011 prezident ČR Václav Klaus jmenoval na šestileté období předsedkyní úřadu Ing. Alenu Vitáskovou. 

Mezi hlavní působnosti ERÚ patří zejména regulace cen a regulace trhu v oblasti energetiky, plynárenství a teplárenství.

Kolik společností tedy ERÚ reguluje? “Co se týká regulace cen, je vydáno celkem 1052 licencí, což ale není stejný počet regulovaných subjektů, neboť některé společnosti mají 2 i více licencí různých typů a náš software neumí vyexportovat vždy jen jednu společnost bez ohledu na počet licencí,” uvedla A. Veselá, z Energetického regulačního úřadu.
 
Přehled udělených licencí podle oborů:

  • distribuce elektřiny – 310
  • distribuce plynu – 82
  • rozvod tepla – 658
  • přeprava plynu – 1
  • přenos elektřiny -1

 
Pro srovnání v České republice působí více než 2.100 vodárenských provozovatelů a více než 5.000 vlastníků. Pokud by měl ERÚ v kompetenci také regulaci cen ve vodárenství, znamenalo by to několikanásobné navýšení počtu regulovaných společností.

Kolik kontrol a šetření ERŮ za minulý rok provedl?
“V době od 18.8.2011 do 31.12.2011 provedl ERÚ 47 kontrol (právnické osoby a fyzické osoby podnikající) a 277 šetření podání a podnětů (z řad fyzických osob). Termín je dán novelou energetického zákona, kdy přešly pravomoci ze SEI (Státní energetická inspekce) na ERÚ, ”
doplnila Eva Jelínková, vedoucí oddělení komunikace.

Úřadu jsme zaslali minulý týden také doplňují dotaz k počtu kontrol dle jednotlivých oborů, bohužel odpověď jsme dosud neobdrželi. 


FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Jak je nastaven stávající systém regulace cen ve vodárenství? 


Provádění kontrol cen vody je zajištěno prostřednictvím osmi finančních ředitelství v regionech. Cenové kontroly vody dodané a odvedené jsou zahajovány trojím způsobem, a to jednak na základě plánu cenové kontroly, který je sestavován MF pro jednotlivé roky, dále na základě vlastní iniciativy finančních ředitelství, a konečně na základě stížností. Důraz byl kladem na kontrolu velkých vodárenských společností.


“V roce 2011 bylo prošetřováno finančními ředitelstvími celkem 23 stížností, z toho bylo však 17 neoprávněných. Kontrola věcně usměrňovaných cen vody dodané a vody odvedené byla v roce 2011 provedena u 57 subjektů. Z tohoto počtu bylo zjištěno porušení cenových předpisů a uložena pokuta ve 29 případech, “ uvedl pro Vodarenstvi.cz Tomáš Zídek, námětek MF ČR.

SHRNEME-LI TO..
Pod ERÚ spadá regulace cen u 1.052 licencí v energetice, plynárenství a teplárenství. Úřad provedl za 4,5 měsíce minulého roku ve 3 oborech 47 kontrol a 277 šetření.

Celkem osm finančních ředitelství reguluje ceny vody u 2.100 vodárenských provozovatelů a více než 5.000 vlastníků. V minulém roce bylo provedeno 57 kontrol cen vody se zaměřením na velké vodárenské společnosti.

Pokud by regulace vodárenství měla být převedena pod ERÚ, znamenalo by to výrazné navýšení počtu úředníků a nutnost zaučit nové odborníky. Aktuální rozpočet ERÚ činí 200 milionu korun. Výhodou stávající stavu beze sporu je působnost v jednotlivých regionech, součinost s daňovou správou i existence týmu odborníků, kteří se danou problematikou léta zabývají.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme