EK přijala nový ambiciózní balíček týkající se cirkulární ekonomiky

Jeho cílem je stimulovat přechod ke kruhové ekonomice, podpořit globální konkurenceschopnost a udržitelný hospodářský růst a vytvořit nová pracovní místa.


22 min. čtení

Evropská komise včera přijala nový ambiciózní balíček týkající se kruhové ekonomiky, který má evropským podnikům a spotřebitelům pomoci v přechodu k efektivnějšímu hospodářství, kde jsou zdroje využívány udržitelnějším způsobem. Navržená opatření přispějí k „uzavření“ životního cyklu výrobků prostřednictvím větší míry recyklace a opětovného využívání a prospějí životnímu prostředí i ekonomice. Všechny suroviny, výrobky a odpady budou podle předložených plánů v maximální míře zhodnoceny a využity, čímž se podpoří úspory energie a sníží emise skleníkových plynů. Návrhy zahrnují celý životní cyklus od výroby a spotřeby až po nakládání s odpady a trh s druhotnými surovinami. Tento přechod bude v příštích dvou letech finančně podpořen z evropských strukturálních a investičních fondů, částkou 650 milionů EUR z programu Horizont 2020 (programu EU pro financování výzkumu a inovací), částkou 5,5 miliardy EUR ze strukturálních fondů pro nakládání s odpady, jakož i vnitrostátními investicemi do oběhového hospodářství.


Tento balíček umožnil zlepšit spolupráci v rámci Komise a přispívá k obecným politickým prioritám tím, že pomáhá v boji proti změně klimatu a v ochraně životního prostředí a současně podporuje vytváření pracovních míst, hospodářský růst, investice a sociální spravedlnost. Připravil jej hlavní projektový tým, jemuž spolupředsedali první místopředseda Frans Timmermans a první místopředseda Jyrki Katainen za intenzivního přispění komisaře Karmenu Velly a komisařky Elżbiety Bieńkowské. Do jeho přípravy byli zapojeni také další komisaři, kteří pomohli určit nejúčinnější nástroje pokrývající politiku v široké škále oblastí.


Frans Timmermans, první místopředseda Komise odpovědný za udržitelný rozvoj, k tomu řekl: „Naše planeta a naše ekonomika nemohou přežít, budeme-li dále uplatňovat přístup „vezmi, použij a vyhoď“. Musíme zachovat vzácné zdroje a plně využít veškerou jejich potenciální ekonomickou hodnotu. Kruhová ekonomika spočívá v omezování odpadu a ochraně životního prostředí, ale také v zásadní změně způsobu fungování celé naší ekonomiky. Díky přehodnocení způsobů, jak vyrábíme, pracujeme a nakupujeme, můžeme vytvořit nové příležitosti a nová pracovní místa. Včera schválený balíček provádí komplexní rámec, který skutečně umožní tuto změnu. Prostřednictvím podpůrných akcí, které se budou vztahovat na celý cyklus výrobku, stanoví přesvědčivou a ambiciózní cestu pro lepší nakládání s odpady v Evropě. Díky této kombinaci inteligentní regulace a pobídek na úrovni EU bude pro podniky a spotřebitele, jakož i pro celostátní a místní orgány, snazší tuto transformaci realizovat.“


Místopředseda Komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu uvedl: „Tyto návrhy vysílají pozitivní signál těm, kdo chtějí investovat do kruhového hospodářství. Dnes říkáme, že Evropa je nejlepším místem pro růst podnikání, které je udržitelné a ekologické. Tento přechod k oběhovému hospodářství spočívá v reformování tržního hospodářství a ve zlepšení naší konkurenceschopnosti. Pokud se nám podaří efektivněji využívat zdroje a snížit naši závislost na vzácných surovinách, můžeme získat konkurenční výhodu. Potenciál cirkulární ekonomiky k tvorbě pracovních míst je obrovský a poptávka po nových výrobcích a službách stoupá. Odstraníme překážky, které podnikům ztěžují optimalizaci při využívání zdrojů, a budeme rozvíjet vnitřní trh s druhotnými surovinami. Chceme dosáhnout skutečného pokroku v praxi. Kromě nás s nadějí očekávají plnění tohoto ambiciózního cíle také členské státy, regiony a obce, ale i podniky, průmysl a občanská společnost.“
 

Akční plán EU pro kruhovou ekonomiku
Balíček opatření pro oběhové hospodářství představuje jasný signál hospodářským subjektům, že EU využívá všech dostupných nástrojů k transformaci své ekonomiky, otevírá cestu k novým obchodním příležitostem a posiluje konkurenceschopnost. Obecná opatření pro změnu celého životního cyklu výrobků přesahují úzké zaměření na fázi konce jejich životnosti a zdůrazňují, že Komise jasně usiluje o transformaci ekonomiky EU a o dosažení výsledků. V důsledku zaváděných pobídek by mělo vzniknout více inovativních a efektivnějších způsobů výroby a spotřeby. Oběhové hospodářství má potenciál vytvořit v Evropě mnoho pracovních míst a zároveň pomoci zachovat cenné a stále omezenější zdroje, snížit dopady využívání zdrojů na životní prostředí a dát odpadům novou hodnotu. Balíček obsahuje také odvětvová opatření a normy kvality pro druhotné suroviny.

Ke klíčovým opatřením, která byla včera přijata nebo mají být během mandátu stávající Komise provedena, patří:
• financování ve výši více než 650 milionů EUR v rámci programu Horizont 2020 a 5,5 miliardy EUR ze strukturálních fondů,
• opatření pro omezení potravinového odpadu, mj. prostřednictvím společné metodiky měření, lepšího označování dat a nástrojů pro dosažení globálního cíle udržitelného rozvoje snížit plýtvání potravinami do roku 2030 o polovinu,
• vytváření norem kvality druhotných surovin za účelem zvýšení důvěry hospodářských subjektů v jednotný trh,
• opatření pracovního plánu pro ekodesign na období 2015–2017, která kromě energetické účinnosti prosazují i opravitelnost, trvanlivost a recyklovatelnost výrobků,
• revidované nařízení o hnojivech, jež má za cíl usnadnit uznávání organických hnojiv a hnojiv na bázi odpadů na jednotném trhu a podpořit úlohu bioživin,
• strategie pro plasty v oběhovém hospodářství, která se zabývá otázkami recyklovatelnosti, biologické rozložitelnosti, přítomnosti nebezpečných látek v plastech a globálním cílem udržitelného rozvoje výrazně omezit odpad znečišťující moře,
• řada opatření pro opětovné využívání vody včetně legislativního návrhu týkajícího se minimálních požadavků na opětovné využití odpadních vod,

Sdělení, které Komise přijala, obsahuje jasný harmonogram pro navrhovaná opatření a plán na vytvoření rámce pro jednoduché a účinné monitorování oběhového hospodářství.
 
Revidované legislativní návrhy týkající se odpadu
Revidovaný legislativní návrh týkající se odpadu stanoví jasné cíle pro omezování odpadu a ambiciózní a přesvědčivý dlouhodobý postup pro nakládání s odpady a jejich recyklaci. Cíle v oblasti omezování odpadů jsou v novém návrhu doplněny konkrétními opatřeními pro řešení praktických překážek a zohlednění rozdílné situace v jednotlivých členských státech, tak aby bylo zajištěno účinné provádění. Ke klíčovým prvkům revidovaného návrhu týkajícího se odpadu patří:
• společný unijní cíl recyklovat 65 % komunálního odpadu do roku 2030,
• společný unijní cíl recyklovat 75 % obalových odpadů do roku 2030,
• závazný cíl snížit skládkování na 10 % objemu veškerého odpadu do roku 2030,
• zákaz skládkování odpadu, který pochází z odděleného sběru,
• podpora ekonomických nástrojů odrazujících od ukládání na skládky,
• zjednodušené a zlepšené definice a harmonizované metody výpočtu míry recyklace v celé EU,
• konkrétní opatření na podporu opětovného použití a stimulace průmyslové symbiózy – vedlejší produkt jednoho odvětví se použije jako surovina jiného odvětví,
• ekonomická motivace pro výrobce, aby uváděli na trh ekologičtější výrobky a aby podporovali jejich využití a recyklaci (např. u obalů, baterií, elektrických a elektronických zařízení a u vozidel).
 
Souvislosti
V prosinci 2014 se v rámci přístupu politické diskontinuity, který zavedla Junckerova Komise ve svém prvním pracovním programu, rozhodla Komise stáhnout dosud neschválený legislativní návrh týkající se odpadů. Komise se v té době zavázala použít své nové horizontální pracovní metody při přípravě nového balíčku, předloženého do konce roku 2015, který se týká celého hospodářského cyklu, nejen cílů v oblasti omezování odpadů, a který čerpá z odborných znalostí všech útvarů Komise. Komplexní balíček opatření, který byl přijat, představuje soubor konkrétních, rozsáhlých a ambiciózních opatření, která budou předložena během funkčního období této Komise.

Jako součást procesu vypracovávání tohoto balíčku opatření uspořádala Komise dne 25. června 2015 v Bruselu konferenci o oběhovém hospodářství, které se zúčastnilo přibližně 700 zainteresovaných subjektů. Této konference se mohly zúčastnit všechny zainteresované strany, které měly v úmyslu přispět k formování evropské hospodářské politiky. Konference navázala na veřejnou konzultaci trvající 12 týdnů (od 28. května do 20. srpna 2015), v jejímž rámci Komise obdržela více než 1500 připomínek. Komisaři, jejich kabinety a jim svěřené útvary Komise vedli intenzivní a na spolupráci založené konzultace s hlavními zainteresovanými stranami.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme