Dosud proplaceny pouze 2% rozpočtu OPŽP

Řada měst a obcí počítá při financování modernizace či stavby čistíren odpadních vod s dotací z Operačního programu Životní prostředí. Reálně bylo dosud ale proplaceno jen malé procento vyhrazeného rozpočtu!

6 min. čtení

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 – 2013 z evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) přes 5 miliard EUR. Jedná se o druhý největší operační program v ČR.

Na prioritní osu 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní byly vyčleněny cca 2 miliardy, tj. cca 55 mld. Kč, tedy nejvíce ze všech schválených oblastí. Tato prioritní osa je zaměřena na budování či rekonstrukce čistíren odpadních vod, úpraven vod či kanalizací. V rámci této podpory lze čerpat dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu a ze Státního fondu životní prostředí ČR do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.

Jaké je reálné čerpání těchto prostředků?

Přinášíme aktuální přehled finanční podpory a podpořených projektů k 7. 1. 2010 a aktuální data k 9. 4. 2010. Vycházíme z veřejně dostupných dat na internetových stránkách Operačního programu Životní prostředí – sekce čerpání prostředků v prioritní ose 1.

Alarmující srovnání údajů:

  • procesem schvalování za první 3měsíce tohoto roku úspěšně prošlo jen 21 projektů s celkovými náklady 3,2 miliardy Kč, na projekty bude poskytnuta dotace ve výši zhruba 2 miliard Kč
  • za první 3 měsíce tohoto roku bylo reálně proplaceno pouze 184 milionů Kč
  • celková dosud čerpaná částka dotací OPŽP dosahuje 1,16 miliardy Kč =  2% z celkového rozpočtu 55 miliard určených pro OPŽP v letech 2007 – 2013
     
  Data k 7. 1.  2010 Data k 9. 4. 2010
Počet projektů schválených ŘO 329 350
Schválený příspěvek EU 25 205 mil. Kč 27 260, 6 mil. Kč
Schválený příspěvek SFŽP/SR 1 526 mil. Kč 1 641 mil. Kč
Schválený příspěvek celkem (EU + SFŽP/SR) 26 731,5 mil. Kč 28 907, 6 mil. Kč
Celkové náklady všech schválených projektů 38 318 mil. Kč 41 541,4 mil. Kč
Celkový objem dosud proplacených prostředků na účty příjemců 973mil. Kč
1 156,6 mil. Kč

 

 

 

 

 

 

 

Primární příčina nízkého čerpání spočívá v komplikovaných, velice striktních a nepřehledných podmínkách pro přidělení dotace, které některé regiony výrazně znevýhodňují a některé zcela vylučují ze schvalovacího procesu. Dalším problémem, na nějž naráží velké množství žádostí, je otázka předfinancování. Reakcí OPŽP na stávající situaci bohužel není snaha o dialog a řešení vzniklé situace.

Proč to jinde jde?
Pro srovnání uvádíme data o čerpání evropských dotací v dalších zemích našeho reginu. Např. v Polsku je čerpání dotací 95% a to přesto, že je zde používám koncestní model, kdy soukromé subjekty vlastní vodárenskou infrastrukturu obcí. Na Slovensku, kde je podobný model jako u nás, není s čerpáním dotací problém. Stejná situace je v Maďarsku.

Ke stažení – přehled schválených projektů s dotací OPŽP

Zdroj: OPŽP


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme