Doporučujeme: VODA FÓRUM – konference pro města a obce

Program 1. mezinárodní bienální konference se bude věnovat nejen aktuální problematice nové legislativy, možnostem financování, ale i novým technologiím a trendům ve vodním hospodářství. VODA FÓRUM 2012, jehož pořadatelem a odborným garantem je SOVAK ČR, se uskuteční od 29. do 30. května v pražském Clarion Congress Hotel.

7 min. čtení

Květnový termín oborového setkání je určen pro každého, kdo potřebuje a chce držet krok s novinkami a trendy v oboru. “Jednotlivé bloky konference se budou věnovat například problematice nové legislativy, důsledkům implementace legislativy Evropské Unie v oboru vodního hospodářství, možnostem financování, ale třeba i udržitelnému zásobování vodou, hospodaření se srážkovou vodou nebo odpadními vodami atd. Všechna témata jsou důležitá i pro města a obce, jakožto vlastníky vodohospodářské infrastruktury.“, řekla Miloslava Melounová, ředitelka kanceláře SOVAK ČR. Tato a další témata budou na konferenci detailně diskutovaná za přítomnosti významných přednášejících z ČR, Evropské komise DG ENVI, Anglie a Slovenska.

Implementace směrnice o pitných vodách
Implementace Rámcové směrnice vodní politiky EU do národní legislativy přináší tlak na ochranu životního prostředí. Cílem je zabránit jakémukoli zhoršení vodních útvarů a chránit a zlepšit stav vodních ekosystémů a přilehlých mokřadů. Pro Českou republiku se jedná o problematiku velmi aktuální – více než 50 % pitné vody je totiž vyrobeno z vody povrchové. Ochrana kvality povrchových vod je tedy hlavním cílem aktualizace „Plánů povodí“, které musí naplnit požadavek na ochranu životního prostředí s cílem zabránit jakémukoli zhoršení vodních útvarů.

Zásadní změny novely zákona o veřejných zakázkách
Novela zákona o veřejných zakázkách č. 137 /2006 Sb. s účinností od prvního dubna 2012 přinesla zásadní změny pro veřejné zadavatele, tedy pro města a obce, vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Jaké to jsou? “Jedná se především o snížení limitu u zakázek malého rozsahu na tři miliony korun u stavebních prací a limit jednoho milionu korun u ostatních zakázek. Dále pak zrušení institutu omezování počtu zájemců z řad dodavatelů, či povinné zrušení zadávacího řízení v případech, kdy zadavatel obdržel jen jednu nabídku. Nesmíme opomenout ani povinné uveřejnění smluv zadavatele s dodavatelem včetně všech dodatků, výši skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů“, vypočítává Miloslava Melounová.

Aktuální výzva OPŽP zlepšuje jakost pitné vody
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1 jsou přijímány od 20. února do 20. dubna 2012. Jedná se tedy o více než aktuální problematiku! Aktuální výzva OPŽP představuje významný krok k řešení požadavků na zvýšení kvality pitné vody dodávané spotřebitelům v souladu s požadavky EU legislativy.

Květnová setkání zástupců vodního hospodářství v příštích letech
Konference VODA FÓRUM navazuje na Mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY – KANALIZACE, která přešla na dvouletou periodicitu konání. V sudých letech se tak bude konat mezinárodní konference VODA FÓRUM se svojí doprovodnou výstavou a v lichých letech, tj. v roce 2013 se uskuteční další ročník výstavy VODOVOY – KANALIZACE.

Více informací naleznete na interentových stránkách konference VODA FÓRU.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme