Co platíme ve vodném a stočném?

Počátkem 90. let přestal stát plošně dotovat cenu vody. Výše vodného a stočného dnes odpovídá nákladům na výrobu a distribuci pitné vody, jakož i odvádění a čištění odpadních vod, nicméně stále nedokáže pokrýt nezbytné investiční výdaje.

9 min. čtení

Stát přestal provozní náklady na výrobu, distribuci a čištění pitné vody kompletně dotovat v roce 1994. Ta zůstávala po desetiletí stále na stejné úrovni, přestože reálné provozní náklady neustále rostly. Od roku 1994 tak došlo ke znatelnému navýšení cen vodného a stočného. Přesto však tyto poplatky představují v rámci celkových rodinných výdajů asi jedno procento, což je nejméně ze všech nákladů na bydlení a energie. Je navíc zřejmé, že na rozdíl od řady dalších výdajů, které vodné a stočné mnohonásobně převyšují, je voda pro náš život zcela nepostradatelná. Alternativu k vodě z kohoutku představuje pouze balená voda. Litr balené vody však v obchodě stojí až deset korun a přinejmenším stejně kvalitní litr vody z kohoutku přijde na pět haléřů.

Co je vodné a stočné?
Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, tj. za výrobu a distribuci pitné vody.
Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její čištění.

Jak se určuje cena vodného a stočného?
Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou. To znamená, že není regulována trhem, ale vychází z obecně závazných cenových předpisů. Provozovatel si tedy nemůže cenu nastavit dle svého uvážení. Do ceny vodného a stočného lze započítat ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. Předpisy rovněž stanovují, které náklady se do ceny vody započítat nemohou. Za ekonomicky oprávněné náklady se považují náklady bezprostředně spojené s uvedenou činností a v obvyklé úrovni a za přiměřený zisk je považován zisk umožňující přiměřenou návratnost vloženého kapitálu a generování zdrojů na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Cena bývá kalkulována zpravidla na období jednoho roku a její výše je uvedena v platném ceníku dodavatele. Dodavatel je povinen každou změnu ceny vodného a stočného vhodným způsobem zveřejnit, zpravidla oznámením na příslušný městský (obecní) úřad a na svých webových stránkách. Vždy po skončení období platnosti ceny je dodavatel povinen provést vyúčtování všech nákladů a toto vyúčtování zveřejnit.

Co se promítá do celkové ceny vody?
Mezi položky, které se výrazně promítají do ceny vodného a stočného, patří především náklady související s provozovaným majetkem – opravy, odpisy majetku, případně nájemné vlastníkům vodárenské infrastruktury. Z těchto položek vychází více než 40 % z celkové ceny. Zastaralé a dožité vodovodní a kanalizační řady bohužel napovídají, že uvedené náklady v příštích letech spíše ještě porostou. Se vstupem do EU navíc ČR přijala závazek, že vybuduje či zrekonstruuje čistírny odpadních vod ve více než 500 lokalitách.

Další výrazné složky z ceny za vodné a stočné tvoří náklady na energie, chemikálie, služby, mzdy či poplatky za vypouštění odpadních vod. Významná část nákladů v neposlední řadě připadne na samotný nákup surové vody z povrchových zdrojů či na poplatky za užívání podzemních zdrojů.

Výsledná cena významně závisí na objemu fakturovaného vodného a stočného, neboť fakturační objemy jsou při výpočtu ceny jmenovatelem, kterým se dělí celkové náklady. Vzhledem k tomu, že přibližně 80 % všech nákladů na dodávku a odkanalizování vody tvoří fixní (tedy na spotřebě nezávislé) náklady, mají fakturované objemy na vývoj ceny velký vliv. Vodné a stočné tak může růst nejenom proto, že stoupají náklady na výrobu a čištění vody, ale také proto, že se v dané lokalitě sníží prodej vody.

Cena vodného a stočného je stanovena jako jednotná pro všechny odběratele v rámci dané tarifní oblasti. Pokud vodohospodářský majetek provozuje soukromý provozovatel, může být cena ve většině případů vyhlášena a uplatněna až po schválení majitelem vodohospodářského majetku a podle zákona o cenách podléhá také případné kontrole ze strany státních orgánů.

(apo)

Doporučujeme