Co můžeme čekat od novely zákona o veřejných zakázkách?

V rámci konference "Financování vodárenské struktury" proběhla i přednáška právní expertky Mgr. Romany Derkové (Havel, Holásek & Partners) o novele zákona ve veřejných zakázkách. Přinášíme Vám krátké shrnutí jejích nejdůležitějších bodů. Předpokládaná účinnost novely zákona připadá k datu 1.4. 2012.

7 min. čtení

Jaký bude mít novela dopad na zadávání veřejných zakázek ve vodárenství?

Snížení finančních limitů
Novela zákona s sebou přináší snížení finančních limitů na veřejné zakázky malého rozsahu. Limitem do 31.12.2013 budou 3 miliony korun pro stavební zakázky a 1 milion korun pro dodávky a služby. Od 1.1.2014 je pro všechny zakázky malého rozsahu plánován limit 1 milion korun. V praxi to znamená, že počet malých zakázek, které bude nutné administrovat v souladu s novelou zákona, se rapidně zvýší!

Souběh sektorového a veřejného zadavatele
Novela již nebude umožňovat některým firmám nadále postupovat v režimu sektorového zadavatele. Pokud totiž nastane případ souběhu sektorového a veřejného zadavatele, výsledně musí od 1.4. 2012 subjekt postupovat vždy jako zadavatel veřejný. To se vztahuje na řadu firem v oboru vodohospodářství. Díky této změně budou muset tyto společnosti počítat s výrazným nárůstem administrativy při zadávání veřejných zakázek.

Významná veřejná zakázka
Novela zákona o veřejných zakázkách zavádí také nový pojem Významná veřejná zakázka. Tato kategorie bude podléhat ještě přísnějším pravidlům. Lhůty pro podání nabídek budou např. prodlouženy o polovinu, zavádí se také nutnost nabídky předběžně schvalovat zastupitelstvem/vládou, novinkou je dále povinnost zvláštního složení hodnotících komisí.

Limity významné zakázky odvislé od typu zadavatele:

  • stát: od 300 milionů Kč
  • kraje: od 200 milionů Kč
  • obce: od 50 milionů Kč

Předběžné oznámení každé zakázky
U veřejných zadavatelů bude dle novely zákona povinné předběžné oznámení u všech veřejných zakázek jeden měsíc před zahájením zadávacího řízení. Součástí bude muset být také odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a prováděcí předpis.

Zveřejnění smluv a cen veřejných zakázek u veřejných zadavatelů
Novela předpokládá zveřejnění:

  •  uzavřených smluv
  •  všech dodatků k těmto uzavřeným smlouvám
  •  skutečně uhrazené ceny za realizaci zakázky

Tady se samozřejmě vyskytuje otazník, co se zveřejněním utajovaných informací, osobních údajů a obchodních a bankovních tajemství?  Řešením může být, že zadavatel neuveřejní ("začerní") citlivé části smlouvy.

Konec losování v Čechách
Díky novele zákona o veřejných zakázkách dojde ke zrušení možnosti omezení počtu zájemců na základě losování nebo kvalifikačních kritérií. Tato změna je důsledkem mnoha mediálních kauz zabývajících se zneužitím losování při zadávání zakázek..

Záměr vzniku novely zákona byl jasný – větší transparentnost v zádávání veřejných zakázek a boj proti korupci. Výsledkem je však bohužel spíše obrovská dávka administrativy a tím i zpomalení procesů zadávání veřejných zakázek pro řadu vodárenských subjektů.
 


Zdroj: (pek)

Zdroj: (pek)

Doporučujeme