Co je dvousložková forma vodného a stočného?

Některé vodárenské společnosti využívají pro účtování cen vodného a stočného dvousložkovou formu. Co je základem pro její výpočet?

3 min. čtení
Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou státem a může mít jednosložkovou či dvousložkovou formu. Jednosložková je násobkem ceny podle cenových předpisů a množství odebrané vody. Dvousložková forma se skládá z paušálního platby a platby za odebranou vodu.
 
Pevná složka je nezávislá na množství odebrané vody a platí ji všichni odběratelé, kteří mají uzavřenu smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod, z důvodu participace všech odběratelů na nákladech spojených s umožněním odběru pitné vody nebo odváděním odpadních vod. Většinou je závislá na velikosti použitého vodoměru.
 
Pohyblivá složka je závislá na množství odebrané vody.
 
Tuto možnost dvousložkového účtování vodného přinesl Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb.
Způsob výpočtu pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě je dán Vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění a řešen je ve čtrnácté části této vyhlášky a v příloze č. 17 k této vyhlášce.
 
Právě tato vyhláška také stanovuje i maximální roční sazbu vodného pro nejmenší vodoměry ve výši ceny za 30 metrů krychlových vody podle cenové kalkulace pro jednosložkovou formu. Obdobně toto kritérium platí pro odpadní vody.

Doporučujeme