Čína bojuje se znečištěnými zdroji vody

Čína je s 1,3 mld. obyvatel nejlidnatější zemí světa. Zásobování vodou zde představuje velice ožehavou oblast. Mocný hospodářský rozvoj má za následek výrazné znečištění povrchových vod, které jsou v Číně hlavním zdrojem pitné vody

7 min. čtení

Vyřešit problémy s nedostatečným objemem kvalitních zdrojů patří mezi stěžejní priority čínské vlády. Pomocnou ruku v této problematice Číně dlouhodobě podává Německo.

V čínských městech žije asi 275 mil. obyvatel. Z toho je cca 89 % napojeno na veřejné vodovody. Při započítání venkovského obyvatelstva se procento napojení na dodávky pitné vody snižuje na 77 %. V roce 2005 byl proveden průzkum, který zmapoval délku všech vodovodů včetně přípojek na 280 tis. km.

V Číně funguje 300 vodárenských podniků, které zaměstnávají cca 365 tis. pracovníků. Ty denně dodávají v průměru 178 l pitné vody na osobu. Aby bylo možné vysokou spotřebu vody vůbec pokrýt, odebírají čínské vodárny převážnou část surové vody z řek. Ty jsou však na mnoha místech silně znečištěny masivním průmyslem. Vláda Čínské lidové republiky je proto nucena klást stále větší důraz na kontrolu vypouštění znečištěných odpadních vod zpět do přírody.

V nedávné době byly zpracovány zákony, jejichž cílem je posílení správy povrchových zdrojů pitné vody a zřízení kontrolních systémů pro trvalé sledování jakosti vody. Tato opatření mají zajistit, aby jakékoli nadměrné znečištění bylo zaznamenáno včas a úpravny vody mohly na tento stav adekvátně zareagovat. V červenci 2007 vešel v platnost státní zákon „Standardy jakosti pitné vody“, známý jako „Nový standard“, který nařídil zvýšení počtu sledovaných ukazatelů jakosti vody z 35 na 106. Nový standard stanovuje rovněž hygienické požadavky na jakost surové vody, jakost upravené vody, jakost vody v koncových rozvodech, na zařízení a výrobky užívané ve vodárnách a postupy při kontrolách jakosti vody. Vzhledem k těmto zvýšeným požadavkům bylo mnoho čínských vodáren nuceno vylepšit dosud tradičně používané technologie pro úpravu pitné vody. Nejčastějšími kroky realizovanými v poslední době v čínském vodárenství je doplnění procesu úpravy vody o předpravu, biologické předčištění, dezinfekci ozónem, oxidaci manganem draselným a peroxidem vodíku, filtraci přes aktivní uhlí či pomalou pískovou filtraci. Hlavní cíle, které musejí vodárenské společnosti s ohledem na Nový standard naplňovat, jsou snížení zákalu, odstranění bakterií, dalších organizmů a vedlejších produktů dezinfekčních prostředků.

V Číně funguje všeobecně prospěšné státní odborové sdružení pro vodovody a kanalizace – Čínské městské vodárenské a kanalizační sdružení (CUWA). Jeho cílem je plnit zprostředkovatelskou funkci mezi vodním hospodářstvím, ostatními vládními organizacemi, průmyslem a vědeckou sférou. Sdružení dále se souhlasem dotčených státních úřadů vydává normy a předpisy o zásobování vodou, stanovuje technické standardy či pomáhá při kontrole jakosti vody.

CUWA před více než 20 lety zahájilo spolupráci s německou DVGW. Primárním cílem této spolupráce bylo umožnit čínským technikům pobyt v německých vodárenských podnicích. Dnes Čína a Německo úzce spolupracují v oblastech technologie a úpravy pitné vody, výzkumu a vývoje, vzdělávání, zkoušek a certifikace, normalizace a standardizace.   

(mpa)

Doporučujeme