Ceny vody 2013 najdete na portálu Cenavody.cz

Hledáte přehled o schválených cenách vodného a stočného pro příští rok? Doporučujeme internetový portál Cenavody.cz Najdete zde nejen aktuální informace, ale také meziroční srovnání a infromace k cenotvorbě.

3 min. čtení

Pojďme si připomenout základní fakta o cenách vodného a stočného.

Co je vodné a stočné?
Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, tj. za výrobu a distribuci pitné vody.
Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její čištění.

Jak se určuje cena vodného a stočného?
Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou. To znamená, že není regulována trhem, ale vychází z obecně závazných cenových předpisů. Provozovatel si tedy nemůže cenu nastavit dle svého uvážení. Do ceny vodného a stočného lze započítat ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. Předpisy rovněž stanovují, které náklady se do ceny vody započítat nemohou. Za ekonomicky oprávněné náklady se považují náklady bezprostředně spojené s uvedenou činností a v obvyklé úrovni a za přiměřený zisk je považován zisk umožňující přiměřenou návratnost vloženého kapitálu a generování zdrojů na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Cena bývá kalkulována zpravidla na období jednoho roku a její výše je uvedena v platném ceníku dodavatele. Dodavatel je povinen každou změnu ceny vodného a stočného vhodným způsobem zveřejnit, zpravidla oznámením na příslušný městský (obecní) úřad a na svých webových stránkách. Vždy po skončení období platnosti ceny je dodavatel povinen provést vyúčtování všech nákladů a toto vyúčtování zveřejnit.

Přehled aktuálních cen vody a cen pro rok 2013 naleznete na www.cenavody.cz


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme