V Bukurešti stoupla spokojenost se službami o téměř 40%

Mezi roky 2000 až 2010 v rumunském hlavním městě dramaticky přibylo také spokojených zákazníků se službami v oblasti vodárenství – v roce 2002 bylo spokojeno jen 46 % dotazovaných, v roce 2008 již 75 %. Výrazné úspory nákladů umožnily obyvatelům města těžit ze třetí nejnižší ceny vodného ze 44 hlavních rumunských provozovatelů.  

9 min. čtení

Bukurešť je hlavní a největší město Rumunska, ve kterém bydlí víc než 2 miliony obyvatel. Město je politickým, kulturním a hospodářským centrem země. V rámci celé země je Bukurešť nejbohatším regionem. Z průmyslu je zde zastoupeno mnoho odvětví.

V 90. letech minulého století nebyla více jak polovina obyvatel Bukurešti spokojena s nejistým přístupem utilitní společnosti spravující vodovodní a kanalizační systém. Poskytované služby byly přerušované a nespolehlivé, přičemž finanční situace byla zoufalá.

Zadání pro soukromého provozovatele
Město Bukurešť uzavřelo v březnu 2000 PPP (Public-Private Partnership – poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru) smlouvu, jejímž předmětem je provozování vodovodního a kanalizačního systému. Pro koncesní kontrakt na dobu 25 let byla na základě mezinárodní veřejné soutěže vybrána společnost Apa Nova Bucuresti (ANB) ze skupiny Veolia.

Smlouva je založena na výkonnostních parametrech. Závazky z oblasti služeb, jejichž cílem je dosažení příslušné úrovně služeb, jsou jasně specifikovány a musí být provozovatelem realizovány ve stanoveném časovém rámci. Dané cíle se vztahují na dodávky pitné vody, služby spojené s odkanalizováním a na obchodní vztahy s koncovými uživateli pitné vody. Dosažení některých specifických cílů týkajících se služeb je mandatorní podmínkou před zahájením růstu vodného a stočného definovaného ve smlouvě. Na správné respektování pravidel pro cenotvorbu dohlíží Národní úřad pro hospodářskou soutěž (ANRSC).

Úspora roční spotřeby elektrické energie o 75 %
Společnost ANB výrazně zvýšila svou provozní efektivnost, a to především prostřednictvím zvýšení energetické efektivnosti s úsporou cca 75 % roční spotřeby elektrické energie v letech 2000-2010. Tím došlo ke kumulovanému snížení nepřímých emisí skleníkových plynů v období 2000-2010 o 800 000 tun. Jde o výsledek snižování úniků vody, snižování odběrů vody, stejně jako extenzivní modernizace čerpacích stanic a optimalizace tlaku v síti.
 


Roční spotřeba elektřiny a s tím spojené snížení ročních emisí skleníkových plynů ve srovnání s rokem 2000.

Naplnění očekávání zákazníků
Zákaznické služby se zdokonalily, všichni zákazníci se dočkali vodoměrů, vznikla nová oblastní zákaznická centra a call centrum, které odpovídá na dotazy zákazníků 24 hodin denně. Díky lepším službám (nápravě všech problémů spojených s nízkým tlakem, zkvalitnění pitné vody) a lepší péči o zákazníky se dramaticky zvýšil ukazatel spokojenosti zákazníků ze 46 % v roce 2002 na 75 % v roce 2008 a počet zákaznických stížností klesl z 11 462 v roce 2001 na 1 056 v roce 2008.

Cena vody mezi nejnižšími v celém Rumunsku
Během prvních 10 let koncesního kontraktu proinvestovala společnost ANB částku 258,8 mil. amerických dolarů, což odpovídá 30 % jejich celkových příjmů za dané období (2000-2009). Na rozdíl od jiných rumunských utilitních společností společnost ANB financovala veškerý provoz a všechny investice bez veřejných dotací a vodné a stočné zůstalo na přijatelné výši. V roce 2011 patřila cena vody v Bukurešti mezi nejnižší v celém Rumunsku, tj. byla na 42. místě ze 44 rumunských provozovatelů s licencí 1. kategorie (dle Rumunské vodohospodářské asociace, v dubnu 2011).

Nárůst pokrytí vodovodní a kanalizační sítí na 93 %
Kvalita vody v Bukurešti se výrazně zvýšila. V roce 2009 uváděl technický regulační orgán, že společnost dosáhla standardů ve všech parametrech pitné vody stanovených koncesní smlouvou. Pro srovnání je zajímavé uvést, že dle Bukurešťského úřadu pro veřejné zdraví odpovídalo v roce 2000 pouze 69 % vzorků odebraných z rumunských distribučních sítí standardní výši zbytkového volného chlóru. I když pokrytí vodovodní a kanalizační sítí v Bukurešti bylo již na počátku koncesní smlouvy vysoké, v letech 2000 až 2009 nadále stoupalo, a to z 91 % na 93 %. Míra pokrytí je vyšší než průměr rumunských měst, který činí 86 % u vodovodní a 73 % u kanalizační sítě.

 

Foto: Wikipedia, Alejo2083, licence


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme