Bílovice nad Svitavou mají zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod

Čistírna odpadních vod (ČOV) s kapacitou 7 750 ekvivalentních obyvatel za 72 milionů korun byla uvedena do zkušebního provozu v květnu. ČOV zajišťuje čištění odpadních vod pro obce Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, Kanice a Ochoz u Brna.

7 min. čtení

V omezeném prostoru, při potřebě zachování plného čistícího efektu stávající ČOV, bylo nutno provést veškeré zásadní stavební a technologické zásahy. Mechanické předčištění odpadních vod bylo doplněno o zařízení omezující produkci odpadních hmot a zajišťujících vlastnosti odpadu v kvalitě požadované zpřísňující se legislativou. Přesunutím dešťové zdrže na protější – pravý břeh řeky Svitavy pak bylo vyřešeno odpovídající nakládání s dešťovými vodami v této části (s jednotnou kanalizací) a striktní oddělení od levobřežní části kanalizace, kde je stoková soustava výhradně jen splašková.

Biologická část ČOV, která představuje klíčový objekt z hlediska celkového efektu čištění, byla rozšířena co do objemu téměř na dvojnásobek. Toho bylo dosaženo kompletním využitím stávajících nádrží a dostavbou dalších – aktivačních nádrží a jedné zcela nové kruhové dosazovací nádrže. Výsledkem je vysoce účinný systém jak pro eliminaci organického znečištění, tak pro odstraňování nutrientů (dusík, fosfor), které jsou z důvodů tzv. eutrofizace (řasy, sinice) v popředí vzrůstajícího současného zájmu ochrany povrchových vod.

Kalové hospodářství, zajišťující úpravu vznikajícího odpadu – čistírenského kalu, bylo v souladu s aktuálními a rostoucími požadavky na kvalitu produkovaných organických odpadů řešeno s vysoce účinnou stabilizací a hygienizací produktu pomocí dávkování čistého kyslíku. Tato technologie zajišťuje dodatečným zoxidováním výrazné části obsažených organických látek podstatné snížení množství výsledného odpadu a jeho výsledné vlastnosti pak spolehlivě řadí tento kal do kategorie umožňující i zemědělské využití.

V součastné době je ČOV ve zkušebním provozu, aby byla prověřena výkonnost a spolehlivost jednotlivých komponent a vlastní čistící proces seřízen a upraven do maximálně hospodárných parametrů.

Spádovou oblastí rekonstruované čistírny je mikroregion Časnýř
, který vznikl již při předcházející intenzifikaci v letech 2000–2001, kdy byla zásadním rozhodnutím určena koncepce odkanalizování zmíněných obcí a čištění jimi produkovaných odpadních vod. Do té doby totiž nebylo odkanalizování daného území řešeno, resp. pouze část obce Bílovice nad Svitavou byla svedena do typizované ocelové ČOV typu Kovoblok – pro 1 250 obyvatel. Tak bylo zajištěno jak systematické odkanalizování, tak i čištění odpadních vod v oblasti na úrovni tehdejších požadavků a v kapacitě odpovídající její velikosti – cca 5 000 obyvatel. Během poslední dekády však v mikroregionu dochází k poměrně značnému rozvoji bydlení a ještě více v rozvojových zastavovacích plánech obcí, čímž přichází na řadu také problém se zajištěním potřebné kapacity pro čištění rostoucího (a očekávaného) množství odpadních vod. Tyto kapacitní požadavky a samozřejmě současné legislativní nároky na čištění odpadních vod tak předurčovaly koncepci a rozsah intenzifikace.

Na projektu se podíleli jako zadavatel DSO VaK Bílovicko, správce stavby AP Investing, zhotovitel: sdružení firem Přemysl Veselý, Stavební a inženýrská činnost a Hakov a jako provozovatel Vodárenská akciová společnost, divize Brno-venkov.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme