Barák: Je nehorázné, že obyvatelé dotují odvádění dešťových vod ze silnic, komunikací a železnic

Aktuální rozhovor s Františkem Barákem, předsedou Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) o novele zákona o vodovodech a kanalizacích i nesmyslnosti nastavení plateb za srážkové vody.

11 min. čtení

Co v součastné době považujete za klíčové téma českého vodárenství?
V loňském roce jsme hodně práce a úsilí věnovali novele zákona o vodovodech a kanalizacích. Naše sdružení navrhlo řadu změn. Lituji a nerozumím skutečnosti, že SOVAK ČR, největší soubor odborníků v oblasti vodovodů a kanalizací, nebyl připomínkovým místem.

Vznikl tak návrh zákona, který je zmatečný, a namísto zjednodušení určitých procesů je komplikuje a znesnadňuje. Uvedu příklady: návrh zákona není jasný při stanovení povinností při přerušení dodávky služeb v případě napojování nových vodovodů a kanalizací, nestanovuje možnosti měření vody v případě špatného vodoměru, zákon nedokonale řeší úpravu povinnosti uzavřít dohodu upravující vztahy mezi vlastníky a stavebníky nových vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících tak, že je tato dohoda podmínkou kolaudačního souhlasu, nikoliv již při zahájení územního řízení a vydání územního rozhodnutí.

Jaký bude důsledek pro vodárenské společnosti?
V rozporu se snahou vlády snižovat administrativní zatížení podnikatelů i úřadů připravovaná novela zákona přináší další administrativní povinnosti jak pro vlastníky nebo provozovatele vodárenské infrastruktury, ale také pro příslušné úřady. Příkladem může být návrh změny jedné z podmínek pro vydání povolení k provozování, kdy musí být doloženo uzavření písemné dohody o vzájemných vztazích vlastníků, pokud se jedná o provozování stávajících vodovodů nebo kanalizací provozně propojených.

Obdobně těžko realizovatelný je návrh novely zákona o vodách v § 15, v němž se navrhuje, že vodoprávní úřad ve stavebním povolení staveb vodovodů nebo kanalizací uloží předložení povolení k jejich provozování spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. Jestliže novelou byla vypuštěna možnost předložit přísl. úřadu smlouvu o smlouvě budoucí jako podklad k žádosti o vydání povolení k provozování, nemůže být takové povolení předloženo k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Dalším tématem je také otázka plateb za odvádění srážkových vod. Jaké je stanovisko SOVAK ČR v této věci?
V nejbližších zhruba čtyřech letech by měly být vytvořeny podmínky (pasportizace zpevněných ploch, chodníků a komunikací) k tomu, aby mohlo dojít ke zrušení výjimek z povinnosti platit za odvádění srážkových vod. Dovolte mi, abych citoval platné znění par. 20, odst. 6 zákona č. 274/2001:

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrad a plochy nemovitosti určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Je jasné, že většina výjimek diskriminuje ty, kterých se netýká, tedy většinu.

Jaký bude důsledek odstranění výjimek?
Odstranění výjimek zlevní výrazně – až o třetinu – stočné u většiny obyvatel, především těch, kteří bydlí ve velkých bytových domech a v panelových sídlištích, a u průmyslových klientů. Naopak zatíží železnice, jejich nádražní a ostatní budovy, ve kterých si pronajímají komerční prostory stovky firem, které dosud bezplatně využívají služby spojené s odkanalizováním dešťových vod.

Kromě odstranění diskriminace dojde zrušením výjimek i k ekonomické motivaci pro dodržování zákona o vodách, stavebního zákona a prováděcích předpisů a lepšímu hospodaření se srážkovou vodou. Tím dojde k naplňování rámcové vodní směrnice a Plánu povodí přijatým vládou ČR. To povede samozřejmě ke snížení tendencí stavebníků na obcházení předpisů. Současně dojde k omezení potřeby rekonstrukcí stokové sítě a čistíren odpadních vod, což dosud jednoznačně vede ke zvyšování ceny stočného.

Dojde ke zlepšení zásob podzemních vod, větší vhodné vsakování srážkové vody povede ke zlepšení udržení vody v krajině, sníží se znečištění toků z odlehčovacích komor i čistíren. Odstranění výjimek povede i k omezení záplav sklepů a areálů způsobené zahlcením vstupních míst do kanalizace.

Současný stav, kdy obyvatelé – spotřebitelé připojeni na kanalizaci dotují ve stočném odvádění dešťových vod ze silnic a komunikací, železnic a stovek budov Českých drah, které je pronajímají ke komerčním účelům, je nehorázný.

Děkujeme za rozhovor.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme