Případová studie: Vodárenské problémy krásných Slavonic

V dalším díle seriálu se věnujeme úspěšnému žadateli, který v dotačním procesu musel řešit problémy s dlouhou provozní smlouvou. Projekt se týká intenzifikace čistírny odpadních vod s přivaděčem s rozpočtem 84 milionů korun.

9 min. čtení

Slavonice (2500 obyvatel), někdy přezdívané „malá Telč“, leží na česko-moravsko-dolnorakouském pomezí, v okrese Jindřichův Hradec. Slavonice jsou městskou památkovou rezervací s množstvím cenných objektů, jejichž obnova vyžaduje značné množství finančních prostředků. Pro obec je velmi náročné najít dostatečné zdroje na investice do infrastruktury i péče o krásné památky. Velmi důležité jsou proto dotace evropské i státní.

Provozní smlouva na 20 let
Na projektu intenzifikace čistírny odpadních vod s částí přivaděče začali ve Slavonicích pracovat již v roce 2003 v rámci projektu Dyje II. Bohužel z důvodu dlouhé provozní smlouvy s ČEVAK České Budějovice došlo k jejich vyřazení. Slavoničtí se rozhodli připravit projekt samostatně. Začátkem roku 2008 podali dotační žádost a v lednu 2009 dostali rozhodnutí o přidělení dotace. Cena díla ale díky prodlení vzrostla z 50 na 84 miliónů korun. 

„Abychom mohli dotaci čerpat, jednáme s provozovatelem o zkrácení smlouvy a její změně dle nových požadavků. Tyto požadavky nemohl nikdo předvídat a provozovatel samozřejmě hájí své zájmy. Změna podmínek, které nejsou kompletně známy na začátku administrování žádosti, přivádí obce během několikaletého administrování často do velmi nepříjemné situace. Na jedné straně plníme požadavek evropské unie na rekonstrukci ČOV, a na druhé straně budeme potrestáni kompenzací za zkrácení smlouvy. Nikdo nebere ohled na specifické podmínky jednotlivých žadatelů,“ uvádí Josef Urban, starosta města Slavonice.

Výše evropských dotací z OPŽP je totiž závislá na délce provozní smlouvy. Řada obcí přitom tyto smlouvy podepsala ještě před vstupem ČR do EU. Bohužel na to Česká republika při vyjednávání podmínek pro čerpání evropských dotací nemyslela a obce jsou teď v nezáviděníhodné situaci. Pokud mají uzavřenou provozní smlouvu do konce roku 2015, mohou získat maximální evropské dotace až do výše 85 % způsobilých výdajů. Pokud však mají smlouvu delší, dochází ke snížení dotací. U smluv do roku 2020 mohou získat až 60 % způsobilých výdajů, u smluv uzavřených do roku 2022 nepřesáhne evropská dotace 30 % způsobilých výdajů. Obce, které mají smlouvy s delší platností, nemají na evropské dotace nárok. V některých případech může být řešením tzv. vyjmutí dané části vodárenské infrastruktury. Takto postupovali právě ve Slavonicích.

Kofinancování není jednoduché
Slavoničtí, pokud splní podmínky, mohou tedy čerpat dotace z OPŽP ve výši  62,42 mil. a dotace SFŽP ve výši 3,67 milionů korun. Jedním z dalších problémů je kofinancování projektu.Obec s ročním rozpočtem 40 milionů musí vlastními zdroji pokrýt zhruba 20 % celkového rozpočtu, tzn. 18 milionů korun (neuznatelné náklady + zdroje žadatele). Starosta Urban doplňuje: „Tato akce v podstatě zablokuje další investiční činnost na několik let dopředu. Financování by mělo být průběžné a přesně navázané na skutečnou realizaci díla. Položky nutné a potřebné k vybudování díla by měly být vždy uznatelné. Obec má mnohdy připravené podklady projektů dopředu a ty se následně stávají neuznatelné.“

Zbytečná byrokracie
Většina žadatelů se shodne na zbytečně složitém dotačním procesu, který bez pomoci poradenských firem lze jen težce zvládnout. „Administrace projektu by měla být od začátku jasná, po dobu jedné výzvy by se neměly měnit podmínky zadání. Slučování akcí a jejich administrativní náročnost si přímo vynucuje – zejména u malých obcí, které nemají dostatečný aparát – účast poradenských společností a samozřejmě další finance,“ dodává starosta Slavonic. Připojuje malou radu na závěr: „Možná by se fond mohl inspirovat na Ministerstvu kultury při administraci Programu regenerace Městské památkové rezervace, která je odbyta za rok a za naprosto přesných podmínek, které se řadu let nemění.“

Projekt Intenzifikace ČOV spolu s částí přivaděče ve Slivenci
Celkové výdaje na akci jsou v rozhodnutí fondu 84 280 606,- Kč;
– z toho nezpůsobilé výdaje jsou 10 844 557,- Kč,
– zdroje žadatele 7 343 605,- Kč.

Oficiální www stránky Slavonic

Foto: Wikipedie, Daniel Beránek, licence

   


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme