Případová studie: Úspěšný Havířov

Situace na severu Moravy je specifická tím, že část měst a obcí prodala vodárenskou infrastrukturu Severomoravským vodovodům a kanalizacím (SmVaK). Ten ji dnes tedy nejen vlastní, ale také provozuje. V Havířově přesto našli k evropským dotacím cestu, ale ani ta není zcela bez komplikací.

14 min. čtení

Dobudování kanalizační sítě na území města Havířova je jednou z radničních priorit. Za podpory Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) má být v obou fázích projektu vybudováno celkem 47 km kanalizačních stok, nově bude možné připojit přibližně 1330 nemovitostí s více než 5 800 obyvateli. Dotace z OPŽP a SFŽP celkově činí 90 % uznatelných nákladů, což představuje v tomto případě více než 385 milionů korun. V současné době byla dotace Řídícím výborem OPŽP schválena a probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele akce.
 
Názor vedoucího oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje Ing. Ladislava Nedorosta na čerpání dotací je pozitivní: "Zkušenosti statutárního města Havířova s čerpáním dotací z OPŽP jsou dobré. Máme přiznány dotace na odkanalizování města, zateplení škol aj."
 
V Havířově situaci vyřešili tím, že nově vybudovanou kanalizaci vlastní město a budou ji provozovat Technické služby Havířov. Město tím splnilo jednu z klíčových podmínek pro přiznání evropských dotací (vlastníkem i provozovatelem bude samotné město). Havířov má tak nárok na evropské dotace z OPŽP až do výše 90 % uznatelných nákladů.
 
Zbývá už jen vyřešit napojení nově vybudovaných částí kanalizace na stávající části, které jsou v majetku Severomoravských vodovodů a kanalizací. To bude zřejmě nejobtížnějším bodem realizace. Pokud by totiž SmVaK za připojení požadovaly vysoké platby, mohlo by se to promítnout do ceny vodného a stočného pro nově napojené obyvatele. „Momentálně hledáme optimální řešení a snažíme se s vodárenskou firmou domluvit na podmínkách,“ dodává tisková mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.
 
„Prodej byl určitě chybným krokem. Doufáme, že jednání s vodárenskou firmou budou solidní a cena stočného v nových lokalitách nebude vyšší, než v těch stávajících. To by se nám také do sítě nemuseli lidé vůbec připojit,“ uvedl náměstek pro ekonomiku a správu majetku Heczko.
 
Jak jsou v Havířově spokojeni s procesem vyřízení žádosti? Hlavní problém vidí podobně jako v dalších městech v přílišné byrokracii. Na otázku, co by měl Státní fond životního prostředí změnit ve své práci, uvádí Ing. Ladislav Nedorost krátce a výstižně: „Snížit administrativu dotačního procesu.“
 
 

Rozpracované dotační projekty v Havířově

1) Odkanalizování částí města Havířova – Dolní a Prostřední Suchá (I. etapa)
Předpokládaný začátek výstavby: srpen 2011
Předpokládané ukončení stavby: září 2013
Celková výše nákladů na projekt: 304,8 mil. Kč
Uznatelné náklady: 215,1 mil. Kč
Přidělena dotace ve výši: 193,6 mil. Kč
Dotace z uznatelných nákladů: 90 %

Odkanalizování částí města Havířova – žádost o dotaci byla podána v rámci prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblasti podpory 1.1 Snížení znečištění vod do Operačního programu Životní prostředí. Výše dotace činí až 90 % uznatelných nákladů projektu. Zastupitelstvo města Havířova projednalo dne 8. 9. 2008 tři varianty nastavení projektu a přijalo usnesení, ve kterém schválilo optimální variantu nastavení projektu „Odkanalizování částí města Havířova“ pro podání žádosti o dotaci, která může být rozšířena o další lokality (ul. Hornosušská, Fryštátská, aj.), kterým bude vydáno ke dni podání žádosti o dotaci pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby kanalizace.
Dne 15. 12. 2008 byla MŽP ČR vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o dotaci v rámci prioritní osy 1 s termínem ukončení příjmu žádostí do 23. 2. 2009. Město Havířov v rámci této výzvy podalo žádost o dotaci na Odkanalizování částí města Havířova – Dolní a Prostřední Suchá (tzv. I. etapa) o celkové výši nákladů 304 843 432 Kč (na celý projekt), která byla Řídícím výborem OPŽP dne 4. 9. 2009 schválena s tím, že dotace z Fondu soudržnosti a SFŽP ČR činí 193 596 000 Kč z celkových způsobilých nákladů ve výši 215 107 000 Kč. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele akce.
 
2) Odkanalizování částí města Havířova – Bludovice a Dolní Datyně (II. etapa)
Předpokládaný začátek výstavby: srpen 2011
Předpokládané ukončení stavby: září 2013
Celková výše nákladů na projekt: 301,5 mil. Kč
Uznatelné náklady: 213,5 mil. Kč
Přidělena dotace: 192,2 mil. Kč
Dotace z uznatelných nákladů: 90 %
 
Žádost o dotaci na odkanalizování zbývajících částí města Havířova – Dolní Datyně, Bludovice (tzv. II. etapa) byla podána na SFŽP ČR z důvodu dohotovení DUR v rámci další výzvy, která byla ukončena 15. 10. 2009. Žádost o dotaci byla Řídícím výborem OPŽP schválena a město již obdrželo registrační list. Celkové náklady projektu činí 301 555 000 Kč, dotace z Fondu soudržnosti a SFŽP ČR je poskytnuta ve výši 192 215 000 Kč z celkových způsobilých nákladů ve výši 213 572 000 Kč. Probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele akce.

3) PŘIPRAVUJE SE ŽÁDOST: Odkanalizování částí města Havířova – Životice a zbývající část Prostřední Suché dle směrnice EU 271/91
Vyhlášená výzva: jaro – léto 2011
Dotace z uznatelných nákladů: až 90 %

Ostatní části města Havířova – Životice a ul. Lísková, Lesácká, Hornosušská, Fryštátská, Budovatelů a Protější v Prostřední Suché, včetně kanalizačních přípojek – budou z důvodu nedořešených majetkových vztahů k pozemkům řešeny v další výzvě k předkládání žádostí o dotaci, jejíž vyhlášení se předpokládá na jaře roku 2011 (tento termín závisí na schválení Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod).
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme