Anglie & Wales: od roku 1989 dvojnásobné roční investice do vodovodní i kanalizační infrastruktury

A výsledky tomu odpovídají.  V Anglii a Walesu odpovídá evropským standardům 99,96 % vzorků pitné vody.  Nárůst byl zaznamenán i v kvalitě vody anglických řek. Spíše dobrá nebo vynikající kvalita byly hodnoceno u 72% toků . 

10 min. čtení

Anglie je největší a nejlidnatější země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a zároveň jediná z jeho čtyř zemí, která nemá žádnou autonomii ani samosprávu. Anglie zahrnuje jižní dvě třetiny ostrova Velká Británie. Na severu hraničí se Skotskem, na západě pak s Walesem, jinak ji obklopuje moře. Wales je země s omezenou autonomií na západě ostrova Velké Británie, obývá ji keltský národ Velšanů.

Zadání pro soukromého provozovatele
Až do roku 1989 byly vodárenské a kanalizační služby v Anglii a Walesu poskytovány 10 velkými státními společnostmi, tzv. RWAs (Regional Water and Sewerage Authorities), a dále 28 soukromými společnostmi, které na části území dodávaly pitnou vodu. Koncem roku 1989 bylo těchto 10 RWAs privatizováno a nahrazeno 10 společnostmi zaknihovanými na londýnské akciové burze (London Stock Exchange). Tyto soukromé společnosti vlastní a provozují vodovodní infrastrukturu na základě licencí udělených vládou. Hlavním cílem privatizace bylo uskutečnění rozsáhlého investičního programu, který by zčásti byl financován významnými úsporami provozních nákladů.

Výsledky: Úspěšná revitalizace vodárenství
Regulace vodárenství po jeho privatizaci byla přínosná jak vzhledem k poskytovaným službám, tak i z provozního hlediska. Díky tomu se podařilo financovat investice a zrealizovat tak zásadní plánované stavby. Vzrostla efektivita provozování. Výrazně se zlepšila i úroveň služeb poskytovaných zákazníkům i s ohledem na životní prostředí. Podstatné úspory nákladů zabránily růstu cen, který by byl jinak vyvolán objemnými investicemi nutnými k tomu, aby Velká Británie splnila požadavky Evropské unie.

Požadovaným standardům odpovídá již 99,96 % vzorků

V roce 1990 odpovídalo pouze 99 % testovaných vzorků pitné vody požadovaným standardům. Od té doby se kvalita vody neustále zlepšuje. V roce 2008 už byl soulad odebraných vzorků pitné vody v Anglii a Walesu s evropskými standardy velmi vysoký a činil 99,96 %.


Investováno 80 miliard liber
V letech 1990 (privatizace vodárenství) až 2010 bylo do zlepšení kvality pitné vody, životního prostředí i poskytovaných služeb investováno přibližně 80 miliard britských liber. V Anglii a Walesu to znamená cca 3 500 liber na jednu domácnost. Investice probíhají i nadále, a to v ročním objemu 3-4 miliardy, tedy více než před privatizací, kdy investice dosahovaly ročně 1,6-2 miliardy. Jejich výsledkem je viditelné zlepšení bez žádných dodatečných nákladů k tíži daňových poplatníků.


Počet řek s kvalitní vodou vzrostl na 72 %
V roce 2007 byla kvalita vody v 72 % anglických řek hodnocena jako spíše dobrá nebo vynikající. V roce 1990 mělo takové hodnocení jen 55 % řek. Ve Walesu vzrostla v daných letech kvalita vody v řekách ze 79 % na 87 %. Tento úspěch se týká i řeky Mersey, do které se po více jak 80 letech vrátili rozmnožovat lososi. Řeka Mersey byla totiž známa jako nejšpinavější řeka v západní Evropě.

Snížení úniků vody o třetinu
Anglické a waleské vodárenské společnosti v letech 2005–2010 nově položily, opravily nebo přetrasovaly přibližně 20 000 km vodovodního potrubí, což odpovídá délce potrubí spojujícímu Londýn s Aucklandem. Úniky vody dosáhly svého vrcholu v letech 1994–1995. Od té doby se snížily přibližně o třetinu, což odpovídá denní potřebě vody více jak 10 mil. lidí.

Zlepšení kvality života spotřebitelů
Zákaznické služby se též zlepšily a jejich úroveň je nyní nejvyšší od roku 1990. Zlepšení vodárenských služeb spočívá jak v kvalitě dodávané pitné vody, tak i v kontaktu se zákazníky. Např. méně než 1 z 1 000 nemovitostí je dnes vystavena pravděpodobnosti nízkého tlaku v síti v porovnání s 18 domácnostmi z 1 000 v roce 1991. Podíl nemovitostí s nejvyšším rizikem vyplavení splaškovými vodami se za 10 let snížil o více jak 75 %.


Výkonostní úspory uvnitř vodárenských společností
Rozsáhlý investiční program byl zpočátku financován soukromými společnostmi. Spotřebitelé vody ho zaplatí v rámci vyfakturovaných částek postupně, jelikož je celková suma rozložena do několika desetiletí. Fakturované částky za vodu se zvýšily, ale necelých 70 % dodatečných nákladů spojených s novými investicemi bylo pokryto výkonnostními úsporami uvnitř vodárenských společností. To znamená, že kdyby vláda poskytla prostředky na stejný program a uskutečnila ho z vlastních interních zdrojů, byly by fakturované částky daleko vyšší, než je tomu dnes.

 

Zdroj: Wikipedia, Tony Moorey, licence


Zdroj: (jb)

Zdroj: (jb)

Doporučujeme