Aktuálně o Operačním programu Životní prostředí (OPŽP)

V aktuálním čísle časpisu Priorita bylo uveřejněno shrnutí úspěšnosti OPŽP. Z článku vybírame relevantní pasáže týkající se priplácení finančních prostředků, realokací, pozastavené certifikace, oddělitelnosti a vyjímání vodohospodářské infrastruktury a ÚČOV Praha.

14 min. čtení

Realizace OPŽP
V rámci prioritních os 1–7 bylo od počátku programového období ke dni 31. března 2011 podáno 9 336 projektových žádostí o podporu v celkové výši 6 981 mil. eur, z toho bylo schváleno 5 365 projektových žádostí v celkové výši 3 835,7 mil.eur (68,3 % z alokace na PO 1–7 na celé programové období).

Největší počet projektů byl schválen v rámci prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, úspěšných bylo 1 868 žadatelů. Objem schválených prostředků byl naopak nejvyšší v rámci prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. V této oblasti bylo schváleno 664 projektů v celkovém finančním objemu 2 083,9 mil. eur. 

Dosud byly v rámci prioritních os 1–7 příjemcům proplaceny prostředky ve výši 768,8 mil.eur (13,4 % z alokace na PO 1–7 na celé programové období). Největšího pokroku bylo dosaženo v proplácení prostředků v rámci prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. V této oblasti podpory bylo vyplaceno 234,2 mil. eur (29 % z alokace této prioritní osy na celé období).

Platebnímu a certifikačnímu orgánu byly předloženy k certifikaci prostředky ve výši 404,8 mil.eur (7,2 % za alokace na PO 1–7 na celé programové období). Certifikované výdaje předložené EK činí 404,8 mil. eur (7,2 % za alokace na PO 1–7 na celé programové období).

V rámci Prioritní osy 8 – Technická pomoc – bylo ke dni 31. března 2011 schváleno 270 projektových žádostí o podporu v celkové výši 69,4 mil. eur, což představuje 41,2 % z celkové alokace PO. Dosud bylo refundováno 20,2 mil. eur, což představuje 12 procent z celkově přidělených prostředků pro prioritní osu 8 (2007–2013).

Ve srovnání s předchozí zprávou o průběhu realizace OPŽP došlo v období od 1. října 2010 do 31. března 2011 v rámci prioritních os 1–7 k největšímu nárůstu finančních prostředků u projektů s vydaným rozhodnutím či podepsanou smlouvou (323,7 mil. eur). Schváleny byly projekty ve výši 256,7 mil. eur a příjemcům bylo ve sledovaném období proplaceno 240,8 mil. eur. S ohledem na pozastavení certifikace výdajů nebyly platebnímu a certifikačnímu orgánu předloženy žádné žádosti.

Realokace
Členové monitorovacího výboru odsouhlasili návrh Evropské komisi, podle kterého by mělo dojít k realokaci peněz z oblasti podpory 3.1 (výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny) do oblastí podpory 3.2 (realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry), a to na přibližně 5,5 miliardy korun v souhrnu.

Další realokací by měl být přesun finančních prostředků mezi oblastmi podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody – a 1.3 – Omezování rizika povodní.

Jednalo se i o možnosti začlenění alternativní dopravy do oblastí podpory Operačního programu Životní prostředí, to však až v příštím programovém období. Podle zástupce Evropské komise Engwegena je totiž třeba celou věc nejdříve dobře připravit.

Pozastavená certifikace
Na základě kauzy podezření na záměr SFŽP ČR zneužít evropské prostředky OPŽP reagovalo Ministerstvo financí – platební a certifikační orgán – v závěru roku 2010 pozastavením certifikací výdajů operačního programu. Certifikace tedy byla pozastavena z národní úrovně v rámci předběžné opatrnosti, nikoli ze strany EK.

Řídicí orgán OPŽP předpokládá, že pokud budou veškeré předložené dokumenty a zprávy pro PCO, NOK a EK poskytovat dostatečnou záruku ujištění o správnosti a řádnosti nastavení všech mechanismů při řízení OPŽP, rozptýlí se veškeré obavy, a certifikační proces proto bude možné v dohledné době opět zahájit.


Vodohospodářská infrastruktura

Jinou otázkou jsou nevyřešené projekty v PO 1. Týká se to zhruba 40 individuálních projektů o celkové výši dotace přibližně 3,5 mld. Kč, a to v souvislosti s problematikou oddělitelnosti a vyjímání vodohospodářské infrastruktury. Schválení OPŽP bylo podmíněno přijetím tzv. podmínek přijatelnosti uvedených v příloze č. 7 OPŽP.

K problematice oddělitelnosti a vyjímání vodohospodářské infrastruktury byl za úzké spolupráce členů pracovní skupiny, jednotlivých resortů a závěrů intenzivních jednání vedených s Evropskou komisí v minulosti zpracován podrobný metodický návod pro žadatele a tento návod byl následně zapracován do dokumentu Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 OPŽP. Evropská komise zpochybnila postup uplatňování dle Metodiky pro žadatele (oddělitelnost/vyjímání VHI) v rámci pravidelného monitoringu projektů na vzorovém případu "ČOV Litvínov".

Evropská komise je toho názoru, že pokud by byl dodržen postup uvedený v Metodice pro žadatele, mohlo by dojít k obcházení podmínek daných přílohou č. 7 OPŽP. Evropská komise dopisem ze dne 1. 3. 2011 sdělila, že v rámci aglomerace považuje za oddělitelnou buď celou kanalizační složku (kanalizační síť + ČOV), nebo celou vodovodní složku (vodovodní síť + úpravna).

Problematika oddělitelnosti/vyjímání souvisí nejenom s individuálními projekty, ale i s velkým projektem Ústřední čistírny odpadních vod Praha.

Ze strany Ministerstva životního prostředí je obhajována transparentnost a systémovost nastavených postupů aplikovaných v Operačním programu Životní prostředí.

Ústřední čistírna odpadních vod Praha
Je to investičně nejnáročnější projekt předložený v rámci OPŽP, v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Projektová žádost byla předložena k posouzení již na konci roku 2008, od 3. čtvrtletí 2009 probíhají s experty iniciativy JASPERS intenzivní jednání, mj. ohledně technického řešení, analýzy variant a nákladů projektu. Jednání se doposud nepodařilo uspokojivě uzavřít.

Urychlené vyřešení této záležitost je důležité také s ohledem na potřebu plnění požadavků vyplývajících ze směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Aglomerace Praha v současné době neplní požadavky předmětné směrnice v parametru celkový dusík. Nutnost nalezení urychleného řešení je spojena také s potřebou plnit pravidlo  n+2 pro čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Vedle výše uvedených problémů je nutné se také vypořádat s otázkou zajištění souladu smluv o provozování vodohospodářské infrastruktury v Praze s požadavky definovanými v příloze č. 7 OPŽP (tzn. podmínky přijatelnosti). Konkrétní požadavky týkající se projektu Ústření čistírny odpadních vod Praha byly dále upřesněny v dopise Evropské komisi ze dne 15. dubna 2010.

Čerpání finančních prostředků z OPŽP

Kompletní obsah časopisu Priorita naleznete zde


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme