Rewrite letters from the image.
 
 
detail

VODOVODY-KANALIZACE 2013

VODOVODY-KANALIZACE 2013

Na 18. ročníku mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE se letos představí více než 280 firem z 20 států! S ohledem na koncentraci firem a jejích produktů mají všichni dodavatelé, projektanti, investoři, ale i vlastníci vodohospodářských objektů a jejich provozovatelé jedinečnou možnost prohlédnout si nové technologie a možnosti oboru.

Výstava, která se koná od 21. do 23. května v Letňanech, přinese kromě novinek a trendů vystavujících firem také aktuální oborové informace v doprovodném programu výstavy.

Podrobný doprovodný program:


Pondělí 20. 5. 2013

9.30 hod   Vod-Cup 2013 – golfový turnaj
                 Místo konání: Prague golf resort Zbraslav
                 Organizátor: Exponex s. r. o.
                 Vstup: na pozvánky


Úterý 21. 5. 2013

10.30 hod  Slavnostní zahájení výstavy
                  Místo konání: Vstupní hala II.

Přednášky:
Místo konání: přednáškový sál - hala 2D, výstaviště PVA Praha Letňany
Odborný garant: Ministerstvo zemědělství (MZe)
Vstup: volný (resp. se vstupenkami na výstavu)

Program:

11.00 hod   Plánování v oblasti vod
 • Informace o plnění programů opatření přijatých plány povodí v roce 2009
 • Příprava národních plánů povodí pro období 2015 – 2021
       Přednášející: Mgr. Jakub Čurda, vedoucí odd. vodohospodářské politiky MZe

11.30 hod   Novela zákona o vodovodech a kanalizacích
 • Příprava novely a její hlavní body
 • Důvody pro novelizaci zákona
 • Základní dopady novely
       Přednášející: Ing. Jiří Duda, ředitel odboru VaK MZe

12.00 hod   Hospodaření se srážkovou vodou
        Přednášející: Ing. Ivana Kabelková, Ing. Stránský ČVUT-FS

12.30 hod  Vazba Programu rozvoje venkova na problematiku vod
 • Podpora vodní infrastruktury z PRV
 • Realizovaná preventivní plošná opatření financovaná v rámci PRV
 • Představení problematiky související s hospodařením s vodou v rámci zemědělské praxe
        Přednášející: Ing. Ivan Landa, CSc, ředitel odboru environmentálních podpor
        PRV MZe

13.00 hod  Správa drobných vodních toků od 1.1.2011
 • Obecné principy a informace o transformaci ZVHS do státních podniků Povodí a LČR
 • Konkrétní příklady ze státního podniku Povodí Vltavy
       Přednášející: RNDr. Petr Kubala, GŘ s.p. Povodí Vltavy

Soutěže:

10.00 hod Vodárenská soutěž zručnosti
                  Místo konání: volná plocha před halou 3
                  Pořadatel: SOVAK ČR
                  Vstup: volný (resp. se vstupenkami na výstavu)

10.00 hod  Soutěž učňů – obor instalatér
                   Místo konání: hala 4
                   Pořadatel: Cech instalatérů ČR
                   Vstup: volný (resp. se vstupenkami na výstavu)

                  Soutěž Zlatá Vod-ka 2013
                  Soutěž o nejlepší exponát.
                  Pořadatel: SOVAK ČR
                  Organizátor: EXPONEX, s.r.o.
                  Vyhlášení výsledků: 22. 5. 2013 v rámci společenského večera

Výstavy:

10.00 hod  Výstava fotografií Vodohospodářská stavba roku 2012
                    Místo konání: hala 4
                    Pořadatel: SOVAK ČR
                    Vstup: volný (resp. se vstupenkami na výstavu)

10.00 hod  Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2013
                   
Místo konání: hala 4
                    Pořadatel: SOVAK ČR
                    Vstup: volný (resp. se vstupenkami na výstavu)

Středa 22.5.2013

Přednášky:
Místo konání: přednáškový sál-hala 2D, výstaviště PVA Praha Letňany
Odborný garant: Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Vstup: volný (resp. se vstupenkami na výstavu)
Program:

10.00 hod  Současná legislativa v oblasti nakládání s kaly a její budoucí
                    vývoj
V současné době jsou nejpoužívanější tři způsoby konečného zpracování kalů. Je to využití v zemědělství a na rekultivace po předchozí stabilizaci, termické zpracování (různé způsoby spalování, pyrolýza) nebo ukládání na skládky odpadů. Poslední ze jmenovaných způsobů je však s rozporu s platnou legislativou. Zapracování kalů do půdy (zejména s ohledem na ochranu zdrojů pitné vody a obavy před ohrožením zdraví a životního prostředí) se bude postupně omezovat. Za perspektivní je považováno zejména jejich termické zpracování.
Přednášející: Ing. Kristýna Břízková, MŽP

10.30 hod  Podpora v rámci OPŽP 
 • možnosti podpory z oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady OPŽP 2007 - 2013 (podmínky podpory, realizované projekty, harmonogram výzev)
 • výhled do nového programového období 2014 - 2020
        Přednášející: Ing. Zdeněk Špringar, MŽP

11.00 hod  Aktuální problémy zjišťované ČIŽP při kontrolách zařízení
                   nakládajících s bioodpady
ČIŽP zkontroluje ročně cca 50 zařízení nakládajících s biologicky rozložitelnými odpady, v rámci těchto kontrol jsou v některých případech zjišťována závažná porušení týkající se zejména nedodržování podmínek daných provozním řádem. Je zjišťováno nedostatečné prokazování kvality přijímaných odpadů a následně výstupů ze zařízení. Při nakládání s kaly z ČOV není dodržena původci kalů povinnost vypracovat program jejich použití na zemědělské půdě.
Přednášející: Ing. Veronika Jarolímová, ČIŽP

11.30 hod Kvalita kalů z ČOV a jejich využívání
Roční produkce kalů z ČOV se ročně pohybuje v rozmezí 160-170 tisíc tun. Jedná se o cennou surovinu, jejíž využití se odvíjí od kvality. Je známou skutečností, že stav půd v ČR se neustále zhoršuje. Kal, který obsahuje nezanedbatelné množství živin a organické hmoty, svou aplikací na půdu může zlepšit její strukturu respektive omezit její degradaci.
Základní pravidla pro jednotlivé způsoby využití jsou uvedena v příslušných předpisech. Dosavadní výzkum a praxe přináší nové poznatky o dalších látkách, které by mohly využití kalů ovlivnit jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu.
Přednášející: Ing. Dagmar Sirotková, V.Ú.V. CEHO


12.00 hod Technologie pomalého termického rozkladu - energie
                   z čistírenských kalů
Čistírenský odvodněný kal je v současné době stále považován jen za nevyhnutelný výstup při procesu čištění odpadních vod. Ekonomické náklady, které jsou spojeny snakládáním s tímto kalem výrazně ovlivňují provoz čistírny odpadních vod jako celku.
Využití kalu jako paliva, není nové řešení, využití kalu jako paliva na výrobu elektrické energie a tepla je řešení s využitím technologie PTR, pracující na principu pomalého termického rozkladu.
Společnost HEDVIGA GROUP, a.s. představuje technologické řešení na komplexní energetické využití čistírenského kalu, jako koncovka technologie kalového hospodářství. Komplexní systém PTR je semi-mobilní a modulární a lze jej uspořádat pro konkrétní parametry vstupního materiálu - čistírenského kalu. Během termického procesu (nikoliv však spalování) vznikají vždy tři frakce, plynná, kapalná a pevná. Vznikající plynná frakce slouží jako palivo pro kogenerační jednotku a umožňuje výrobu elektřiny a tepla, vznikající kapalné a pevné frakce jsou dále  využitelné jako paliva.
Přednášející: Ing. Monika Pullmanová, Ph.D., HEDVIGA GROUP, a.s.


Soutěže:

10.00 hod Vodárenská soutěž zručnosti
                  Místo konání: volná plocha před halou 3
                  Pořadatel: SOVAK ČR
                  Vstup: volný (resp. se vstupenkami na výstavu)

10.00 hod Soutěž učňů – obor instalatér
                  Místo konání: hala 4
                  Pořadatel: Cech instalatérů ČR
                  Vstup: volný (resp. se vstupenkami na výstavu)

                  Soutěž Zlatá Vod-ka 2013
                  Soutěž o nejlepší exponát.
                  Pořadatel: SOVAK ČR
                  Organizátor: EXPONEX, s.r.o.
                  Vyhlášení výsledků: 22. 5. 2013 v rámci společenského večera

Výstavy:

10.00 hod  Výstava fotografií Vodohospodářská stavba roku 2012
                   Místo konání: hala 4
                   Pořadatel: SOVAK ČR
                   Vstup: volný (resp. se vstupenkami na výstavu)

10.00 hod  Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2013
                   Místo konání: hala 4
                   Pořadatel: SOVAK ČR
                   Vstup: volný

Společenské akce:

18.30 hod  Společenský večer
                   Místo konání: Obecní dům, Praha
                   Pořadatel: SOVAK ČR, Exponex s. r.o.
                   Vstup: pozvánky, vystavovatelé a VIP


Čtvrtek 23. 5. 2013

Přednášky:
Místo konání: přednáškový sál-hala 2D, výstaviště PVA Praha Letňany
Odborný garant: Asociace pro vodu ČR (CZWA)
Vstup: volný (resp. se vstupenkami na výstavu)

Program:

10.00 hod    DČOV – ohlašování, legislativa, vhodnost jednotlivých typů
                     vzhledem k lokalitě, centrální  či decentrální řešení
Při výběru vhodní čistírny je třeba zohlednit hned několik faktorů – velikost zdroje, průběh vypouštění odpadních vod, příjemce vyčištěných vod a legislativní požadavky. Přednáška si klade za cíl najít souvislosti, představit různé technologie čištění a upozornit na úskalí v souvislosti se zadáním.
Přednášející: Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.

10.30 hod    Jak se stát odborně způsobilou osobou (OZO) pro kontrolu
                     domovních čistíren na ohlášení a jak probíhá kontrola
                     na lokalitě
Přednáška je zaměřena na problematiku kontroly domovních čistíren ohlášených podle § 15a Vodního zákona. Majitelé těchto čistíren musí místo odběrů vzorků provádět jednou za dva roky technickou revizi čistírny. Bude prezentován postup získání oprávnění k provádění těchto revizí. Také bude prezentován požadovaný rozsah kontroly, včetně postupu vyplnění předepsaného formuláře.
Přednášející: Ing. Martin Koller, Ekosystem spol. s r.o.

11.00 hod    Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika
Prezentovány budou informace o zkoušení účinnosti čištění domovních ČOV dle ČSN EN 12566-3+A1, shrnuty požadavky na kvalitu odtoku z domovních čistíren dle platných NV a zhodnoceny parametry pro výběr DČOV.
Přednášející: Ing. Věra Jelínková, VÚV TGM, v.v.i.

11.30 hod    Použití nejlepších dostupných technologií při povolování
                    vypouštění městských odpadních vod
Přednáška se věnuje aplikaci institutu nejlepších dostupných technologií v procesu povolování vypouštění městských odpadních vod do vod povrchových. V prvé části shrnuje legislativní rámec problematiky nejlepších dostupných technologií včetně jejich aplikace v obvyklých situacích. V druhé části se zaměřuje na příklady nejlepších dostupných technologií pro různé velikostní kategorie ČOV.
Přednášející: Dr. Milan Lánský, 1 SčV, a.s.

12.00 hod    Problematika posuzování vlivů na životní prostředí a nejlepších
                     dostupných technik v oblasti čištění průmyslových odpadních
                     vod
Proces posuzování vlivů na životní prostředí významně ovlivňuje technickou a legislativní přípravu a výstavbu ČOV nad 10 000 EO. Zákon o vodách (a jeho prováděcí předpisy) je jedním z důležitých složkových zákonů, které určují vlivy ČOV na životní prostředí. Úroveň těchto vlivů vychází rovněž z hledisek BAT a kvality navazujících legislativních předpisů, které jsou pro průmyslové ČOV odlišné od městských ČOV.
Přednášející: Ing.Václav Hammer, Ekosystem spol. s r.o.


12.30 hod    Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních
                     vod
Přednášející: Dr. Jan Bartáček, VŠCHT Praha


Výstavy:

10.00 hod    Výstava fotografií Vodohospodářská stavba roku 2012
                     Místo konání: hala 4
                     Pořadatel: SOVAK ČR
                     Vstup: volný (resp. se vstupenkami na výstavu)

10.00  hod  Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2013
                    téma: Vodní skvosty
                    Místo konání: hala 4
                    Pořadatel: SOVAK ČR
                    Vstup: volný (resp. se vstupenkami na výstavu)
8. 5. 2013 EXPONEX
Mohlo by vás zajímat
Teplárenské dny opět v Hradci Králové Vice

Teplárenské dny opět v Hradci Králové

24.4.

Právě dnes byl zahájen jubilejní 25. ročník konference s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky. Pokud vás zajímají novinky z oboru, inovace či diskuze na aktuální témata, naplánujte si cestu co Hradce Králové i na zítra, kdy konference pokračuje. Server oVodarenstvi.cz je mediálním partnerem této význané akce.


VODOVODY-KANALIZACE: Čeští i zahraniční odborníci a lídři trhu se sejdou v Praze po dvou letech Vice

VODOVODY-KANALIZACE: Čeští i zahraniční odborníci a lídři trhu se sejdou v Praze po dvou letech

10.5.

Praha 9. května 2017 – Téměř 350 prezentujících se firem na ploše přes 6 tisíc m2, na tři desítky přednášek, výstava či několik soutěží. To čeká návštěvníky i odborníky, kteří se sjedou po dvou letech na jubilejní 20. ročník nejvýznamnější a největší oborové akce, na mezinárodní výstavu VODOVODY-KANALIZACE. Ta se uskuteční 23. – 25. května na výstavišti v Praze Letňanech.


AQUATHERM startuje v pražských Letňanech Vice

AQUATHERM startuje v pražských Letňanech

1.3.

21. Mezinárodní odborný veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky dnes odstartoval v areálu PVA EXPO Praha. Pokud tento týdne do Letňan zavítáte, doporučujeme návštěvu také několika firem s nabídkou pro vodárenský obor.


Konference: Dáte si aperitiv? Vice

Konference: Dáte si aperitiv?

12.10.

Staňte se velvyslancem životního prostředí prostřednictvím kampaně “Vítejte v mém domě” sdružení PikPik Environnement. Co mají společného aperitiv a největší mezinárodní konference o klimatických změnách ve Francii? Jsou skvělou příležitostí k propagaci ekologicky zodpovědného chování.


Na veletrhu For Arch se do soboty představí 830 vystavovatelů Vice

Na veletrhu For Arch se do soboty představí 830 vystavovatelů

15.9.

Na 830 vystavovatelů se bude ode dneška do soboty prezentovat na 26. ročníku stavebního veletrhu For Arch v Praze. Zájem firem byl větší než loni, kapacita výstaviště ale dosáhla maxima, uvedli pořadatelé. Své výrobky a stavební řešení představí na akci 61 zahraničních společností z 15 zemí.
 


Vodohospodáři vyhlásili fotosoutěž VODA 2015 Vice

Vodohospodáři vyhlásili fotosoutěž VODA 2015

7.1.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) vyhlásilo při příležitosti konání 19. mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody – kanalizace 2015 jubilejní desátý ročník fotosoutěže VODA 2015. Soutěž je určena pro digitální (případně digitalizované) barevné i černobílé fotografie, jejichž ústředním tématem jsou „Vodní skvosty“.


Představujeme: moravský výrobce armatur Jihomoravská armaturka Vice

Představujeme: moravský výrobce armatur Jihomoravská armaturka

11.6.

Přinášíme vám další rozhovor s vystavovatelem letošní úspěšné výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2013, kterou chceme také zpětně připomenout. Nyní s paní Ing. Lucií Urbanovou, která představuje společnost Jihomoravská armaturka.


Představujeme: výrobce vodárenských armatur AVK VOD-KA Vice

Představujeme: výrobce vodárenských armatur AVK VOD-KA

7.6.

V rámci ohlednutí za výstavou VODOVODY-KANALIZACE 2013 vám přinášíme rozhovor s panem Petrem Kvičerou ze společnosti AVK VOD-KA, která byla úspěšným a zajímavým vystavovatelem letošního ročníku. 


Představujeme vítěze soutěže Zlatá VOD-KA: HAWLE Armatury Vice

Představujeme vítěze soutěže Zlatá VOD-KA: HAWLE Armatury

29.5.

Dnes Vám přinášíme rozhovor s Jiřím Ašenbrylem ze společnosti HAWLE Armatury, která letos získala tradiční ocenění na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2013. Pojďme si představit vítěznou společnost i vítězný exponát.


„Nejezte a nepijte blbě!“ a přijďte na VII. ročník Prague Food Festival 2013 Vice

„Nejezte a nepijte blbě!“ a přijďte na VII. ročník Prague Food Festival 2013

16.5.

Ovlivňuje strava vaše zdraví a náladu? Používáte lokální a sezónní suroviny? Prague Food Festival (PFF) 2013 nabídne skvělé pokrmy, nejlepší šéfkuchaře, představí špičkové podniky, ale také promění areál v jednu velkou kuchařskou školu! Dobré jídlo budete tenktokrát navíc zapíjet stylově kohoutkovou.


Oslavte s PVK Světový den vody Vice

Oslavte s PVK Světový den vody

18.3.

V rámci Světového dne vody bude pro veřejnost ve dnech 23. a 24. března 2013 otevřeno Muzeum pražského vodárenství. Muzeum bude zpřístupněno po oba dva dny od 10,00 do 16,30 hodin. Vstup je zdarma. Kromě stálé expozice čeká na návštěvníky několik novinek.


Výstava VODOVODY-KANALIZACE 2013 Vice

Výstava VODOVODY-KANALIZACE 2013

13.3.

Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE, která se uskuteční od 21. do 23. května v Praze, přinese novinky a informace důležité pro odborníky, kteří v oboru působí, pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury, ale i majitele budov a nemovitostí.
 


Going green ve vodárenství: Spotřebovat méně, vyrobit více Vice

Going green ve vodárenství: Spotřebovat méně, vyrobit více

12.6.

Na čistírny odpadních vod je podle Lukáše Vlčka třeba nahlížet jako na zařízení, která nejen vyčistí vodu, ale také maximálně využije její energetický potenciál. V rámci své prezentace na konferenci Going green shrnul zkušenosti ze zahraniční i mateřské společnosti Veolia Voda.


Budoucnost má řešení, ale musíme na něm začít pracovat už teď! Vice

Budoucnost má řešení, ale musíme na něm začít pracovat už teď!

12.6.

To je motto dnešní konference GOING GREEN 2012 - jedinečné akce tohoto zaměření v regionu střední a východní Evropy. Vodarenstvi.cz je již druhým rokem mediálním partnerem této akce.


Pavel Drobil ministrem životního prostředí Vice

Pavel Drobil ministrem životního prostředí

16.7.

aktualizováno - Petr Nečas tento týden uvedl do funkce nového ministra životního prostředí. Ruth Bízkovou vystřídal na ministerstvu Pavel Drobil.


Předběžná závěrečná zpráva - WATENVI, URBIS TECHNOLOGIE Vice

Předběžná závěrečná zpráva - WATENVI, URBIS TECHNOLOGIE

3.6.

Jak hodnotí BVV a odborníci průběh letošního ročníku?


Zlaté medaile WATENVI uděleny Vice

Zlaté medaile WATENVI uděleny

27.5.

Na slavnostním galavečeru, který se uskutečnil v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI a veletrhu Mezinárodním veletrhu komunálních technologií URBIS TECHNOLOGIE byla předány prestižní Zlaté medaile WATENVI a ocenění vítězům soutěže o nejlepší expozici AURA.


Kdo zahajoval letošní Watenvi? Vice

Kdo zahajoval letošní Watenvi?

26.5.

Letošní Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi a URBIS TECHNOLOGIE si nenechali ujít vrcholní přestavitelé ministerstev i zástupci měst a obcí.


Na Watenvi předány ocenění za vodohospodářské stavby roku 2009 Vice

Na Watenvi předány ocenění za vodohospodářské stavby roku 2009

25.5.

Na slavnostním galavečeru WATENVI byla předána ocenění vítězům soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2009“.


Blíží se vodárenský veletrh Watenvi Vice

Blíží se vodárenský veletrh Watenvi

2.5.

Zapište si do kalendáře - Mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu Watenvi, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 25. do 27. května 2010.


Vodohospodářský veletrh WATENVI letos v květnu opět v Brně Vice

Vodohospodářský veletrh WATENVI letos v květnu opět v Brně

12.2.

V termínu od 25. – 27. května 2010 se v Brně opět uskuteční tradiční Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI.


Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE