Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Povodí Odry zahájilo na Ostravici úpravu mezihrází

Povodí Odry zahájilo na Ostravici úpravu mezihrází

Státní podnik Povodí Odry v těchto dnech zahájil stavební akci nazvanou „Ostravice, Frýdek-Místek – Staré Město, km 22,900–25,300 – údržba mezihrází“. Revitalizace se přitom týká pravého a levého břehu řeky Ostravice od zaústění odlehčovacího ramene z řeky Olešné po soutok Ostravice s Morávkou a dále pravého břehu řeky Morávky až po silniční most ve Starém Městě.

Práce realizuje firma Lesostavby Frýdek-Místek a. s., která zvítězila ve výběrovém řízení.

„Celé zájmové území je v režimu ochrany životního prostředí Natura 2000, proto byl projekt připravován ve spolupráci se zástupci Agentury ochrany přírody. V rámci projektových prací bylo provedeno zaměření nánosů na bermách, což znamená v území od břehové hrany koryta po paty hrází, a také ve vlastním korytě toku,“ vysvětluje Ivana Musálková ze závodu 2 Frýdek-Místek státního podniku Povodí Odry s tím, že byla současně provedena i inventarizace zeleně, která mimo jiné řešila zdravotní stav dřevin a jejich bezpečnost.

Realizací stavební akce – odtěžením nánosů z berem, jejich vysvahováním a ohumusováním včetně částečného odstranění štěrkových lavic z koryta – bude docíleno obnovení kapacity průtočného profilu na deklarovanou ochranu území v intravilánu města proti stoleté vodě. V rámci stavby bude dále odstraněna vytipovaná zeleň, zejména přestárlé a nestabilní stromy, které budou nahrazeny novými stromy a keři vhodného druhového složení.

„Stavba probíhá v hojně navštěvovaném území, proto je nutné strpět dočasné nepohodlí, dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat ukázněnost v obvodu staveniště. Odměnou pro všechny pak bude bezpečný, kapacitní průtočný profil řeky v příjemném přírodním a kulturním prostředí,“ říká Ivana Musálková a poodkrývá skutečnost, že v roce 2015 na tuto stavbu ve Frýdku-Místku naváže připravovaná stavební akce nazvaná „Ostravice km 25,650 – rekonstrukce spádového stupně“, tedy rekonstrukce „splavu“ nad soutokem Ostravice s Morávkou, o níž vás budeme samozřejmě včas informovat.
 

Foto: Povodí Odry

28. 11. 2014 Povodí Odry
Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE